Jak ovlivňují gradienty produktivity funkční a taxonomickou diverzitu vlhkých luk?

Jak se může nenadálá změna v managementu projevit na funkční a taxonomické diverzitě vlhkých luk? Do jaké míry spolu souvisí proměny funkční/taxonomické diversity a míra produktivity stanoviště?
 
 Hnojení polí a/nebo opuštění od dosavadního extenzivního managementu spouští na vlhkých loukách změnu v zastoupení jednotlivých druhů – zvyšuje se převaha „vysokých“ druhů, následovaná poklesem celkové diversity, a dle indikátorů i navázané ztráty diverzity funkční. Převaha vysokých druhů spouští kompetici o světlo, která vyúsťuje ve vyšší  konvergenci znaků jednotlivých ko-existujících druhů.

Využitelné výstupy: 

 

  • Pro každou z jednadvaceti luk byly v roce 2007 vybrány čtyři výzkumné plochy (1x1 metr), celkem tedy 84 čtverců, rozdělených na jednotlivé segmenty 10x10 cm. V každém takovém segmentu byla zjišťována přítomnost jednotlivých zástupců druhů.

 

  • Environmentální filtrování, odolnost vůči disturbancím, kompetitivní interakce nebo facilitace, to vše jsou procesy, které selektují jednotlivé druhy se specifickými funkčními rysy podle jejich schopnosti konkurovat ostatním. Ovlivňují jejich reprodukční potenciál, perzistenci v prostředí, či schopnost obsadit a „udržet“ si zdroje.

 

  • Pro potřeby studie bylo vybráno pět klíčových „funkčních“ rysů. Specifický povrch listů (SLA), výška a množství semen patřily mezi ty základní rysy, které odrážely rozdílenou ekologii sledovaných druhů.

 

  • Specifický povrch listů (SLA) byl vypočítán z průměrné listové plochy čerstvých listů, a podělen hmotností sušiny (v metrech čtverečních/kilogramech). Tento parametr je obvykle pozitivně korelován s potenciální relativní růstovou rychlostí, a negativně korelován s investicemi do ochrany.

 

  • Produktivita byla již dříve označena za jeden z nejdůležitějších gradientů, předurčující odpověď biodiverzity rostlin na změny v managementu. Větší produktivita lučních ekosystémů se projevuje ve ztrátě taxonomické i funkční diversity rychleji, než na méně produktivních loukách.

 

  • Mezi zajímavé zjištění studie patří, že pozorovaná změna alfa a beta diversity je často závislá na tom, zda je započítána celková abundance jednotlivých druhů. Pokud není takto započítávána, projevuje se ve stanovení diversity jen změnou v zastoupení druhů (pokud je započítána, výsledky odrážejí i změny v relativním zastoupení jednotlivých druhů).

 
 

  • Výsledky napovídají, že opuštění stávajícího způsobu hospodaření, a eutrofizace (spojená s hnojením) redukují jednotlivé pozorované komponenty taxonomické a funkční diversity rostlin na vlhkých loukách.
Grafické přílohy: 
Jak ovlivňují gradienty produktivity funkční a taxonomickou diverzitu vlhkých luk?
Jak ovlivňují gradienty produktivity funkční a taxonomickou diverzitu vlhkých luk?
Jak ovlivňují gradienty produktivity funkční a taxonomickou diverzitu vlhkých luk?
Jak ovlivňují gradienty produktivity funkční a taxonomickou diverzitu vlhkých luk?
Zdroj: 
Janeček, Š, Bello, F., Horník, J., Bartoš, M., Černý, T., Doležal, J., Dvorský, M., Fajmon, K., Janečková, P., Jiráská, Š., Mudrák, O., Klimešová, J., Effects of land-use changes on plant functional and taxonomic diversity along a productivity gradient in wetmeadows, Journal of Vegetation Science 24 (2013), pp. 898–909
Zadal: 
Radomír Dohnal