Fyzikálně-chemický a mikrobiologický status obnoveného rašeliniště: identifikace kritérií pro hodnocení úspěchu

Rašeliniště Bois-des-Bel v kanadském Quebeku prošlo v roce 1999 rekultivační obnovou po 20 letech, kdy bylo opuštěné. Obnovení zahrnovalo ucpání odvodňovacích kanálů a osázení rostlinným materiálem, včetně původního rašeliníku. Po obnově byly analyzovány fyzikálně-chemické a mikrobiální hodnoty (biomasa, aktivita a složení) rašeliny. Cílem bylo zjistit funkční status obnoveného ekosystému.

Využitelné výstupy: 
  • Vysoký poměr N:P a N:K naznačuje možný nedostatek draslíku a fosforu v obnovených i vytěžených oblastech, což je často spojeno s vymýváním a vysokým stupněm rozkladu rašeliny.
  • Koncentrace amonných iontů, dusíku a fosforu v povrchové vrstvě obnovené plochy se blíží přirozeným plochám. To indikuje pravděpodobný vliv obnovy chemicko-fyzikálního fungování rašeliniště.
  • Hodnoty mikrobiální činnosti se u obnovených ploch pohybovaly mezi hodnotami pro nenarušené plochy a hodnotami pro vytěžené plochy.
  • Úroveň respirace v povrchové půdní vrstvě byla velmi nízká jak v obnovených plochách, tak v těch vytěžených. Důvodem je pravděpodobně velmi nízká kvalita organické hmoty.
  • Na přirozených i obnovených plochách byla zaznamenána nízká, ale měřitelná produkce metanu, zatímco na vytěžených plochách ne.
  • Závěr studie prokázal, že existuje zpoždění mezi pozitivní odpovědí vegetace na obnovení rašeliniště a odpovědí mikrobiální funkce. Zároveň se ukázalo, že i po třech vegetačních sezónách od obnovy existují v podpovrchových vrstvách půdy fyzikálně-chemické dysfunkce.
Grafické přílohy: 
Fyzikálně-chemické hodnoty vzorků rašeliny
Studovaná plocha
Parametry odebraných vzorků
Spearmanovy korelace
Hodnoty uhlíku v biomase
Produkce uhlíku a CO2
Kinetické parametry mineralizace uhlíku
Kinetické parametry mineralizace uhlíku
Zdroj: 
Andersen,R., Francez,A.J., Rochefort,L. 2006. The physicochemical and microbiological status of a restored bog in Que´bec: Identification of relevant criteria to monitor success. Soil Biology & Biochemistry 38, 1375–1387
Zadal: 
Helena Straková