Funkční mikrobiální diversita obnovujících se vytěžených rašelinišť odpovídá vegetační sukcesi

Obnova vegetace je nejvýraznějším indikátorem regenerace vytěžených rašelinišť, zatímco obnova půdních funkcí bývá v této souvislosti méně chápána. Vegetační sukcese má za následek odlišnosti v kvalitě rašeliny - z hlediska dostupnosti uhlíku. Aktivitu a funkční diverzitu půdního mikrobiálního společenstva reflektuje respiratorní odpověď půdního mikrobiálního společenstva na ekologicky relevantní substráty, jako jsou ty, nacházející se ve výluhu rhizosféry a vodním roztoku lesního opadu.
Na pěti evropských rašeliništích byl zkoumán vztah mezi fyziologickým profilem půdního společenstva a typickými stupni regenerace. Na každém rašeliništi bylo zkoumáno až pět ploch reprezentujících gradient regeneračních stupňů. Cílem bylo zjistit, zda postupné zarůstání vegetací postupně ovlivňovalo i mikrobiální profil půdního společenstva, a které faktory prostředí způsobují variace ve fyziologii půdního společenstva na jednotlivých rašeliništích a zda jsou tyto faktory na všech rašeliništích stejné.

Využitelné výstupy: 
  • Index rozkladu, založený na měření infračerveného spektra, naznačil, že regenerace začínaly na stejné úrovni. Poté vliv vegetace na index rozkladu klesal s hloubkou půdy.
  • Rozdíly ve vegetačním pokryvu ploch různých regeneračních stádií měly za následek vysoce rozdílné hodnoty fyziologického profilu půdního společenstva. Tento efekt však výrazně klesal s hloubkou půdy.
  • Míra vzájemného ovlivnění vegetační sukcese a hloubky půdy souvisí s věkovým rozložením regeneračního gradientu a tudíž s množstvím organické hmoty.
  • Značnou míru variability půdního profilu vysvětlují konkrétní druhy rostlin, nicméně tyto druhy nebyly přítomny na všech studovaných rašeliništích. Vliv hloubky půdy je pro každé konkrétní rašeliniště specifický.
  • Výsledky potvrzují výrazné odpovědi mikrobiálních společenstev na stupeň vegetační sukcese. Míra vlivu vegetace je nejspíše závislá na množství uhlíku v mikrobiálním společenstvu.
  • Zejména v mladších stádiích regenerace vytěžených rašelinišť může fyziologický profil půdních mikrobiálních společenstev poskytnout zásadní informace o významu různých rostlin pro hladinu uhlíku.
Grafické přílohy: 
Místa odběru vzorků
Rozdíly ve vegetaci mezi různými stádii regenerace
Graf popisující vegetační pokryv proti gradientu regenerace
Graf studovaných parametrů
Variance dekompozice
Vliv alternativních proměnných prostředí
Graf vlivu alternativních proměnných prostředí
Zdroj: 
Artz,R.R.E., Chapman,S.J., Siegenthaler,A., Mitchell,E.A.D., Buttler,A., Bortoluzzi,E., Gilbert,D., Yli-Petays,M., Vasander,H., Francez,A.J. 2008. Functional microbial diversity in regenerating cutover peatlands responds to vegetation succession. Journal of Applied Ecology,45,1799–1809
Zadal: 
Helena Straková