Dopad budování zelení porostlých střech a mokřadů na biodiverzitu v městských oblastech

Celkový počet zastavěných ploch v mnoha městských oblastech stále roste, což při extrémních deštích představuje výzvu pro kanalizační systémy a čističky odpadních vod. Slibným řešením je použití decentralizovaných ekologických technologií, jako jsou zelení porostlé střechy a uměle budované mokřady, které mají také potenciál ke zlepšení městské biodiverzity. Zelení porostlé střechy nezabírají přízemní plochy, mohou regulovat klima budov, redukovat efekt tzv. městského tepelného ostrova  zlepšovat kvalitu městského vzduchu, přispívat k zadržování dešťové vody, odstraňovat znečišťující látky z deštové vody a poskytovat stanoviště pro flóru a faunu. Uměle budované mokřady byly optimalizovány pro čištění odpadních vod. Jejich jednoduchý design, nízká energetická náročnost a nízké implementační nákladyz nich činí ideální součásti decentralizovaných systémů vodního hospodářství.
V této práci lze nalézt přehled vlivů těchto ekologických technologií na druhovou bohatost, početnost a další aspekty biodiverzity (například funkční diverzitu). Systematický přehled literatury byl proveden 9. srpna 2018, prohledávání databází probíhalo od roku 1945. Celkem bylo nalezeno 119 článků o zelení porostlých střechách a 244 článků o uměle vybudovaných mokřadech. Z toho bylo pro tuto práci použito 84 článků o zelení porostlých střechách a 175 článků o uměle vybudovaných mokřadech.
V rámci této práce bylo zjištěno, že zatímco zelení porostlé střechy podporují méně druhů než přízemní stanoviště, a tedy nejsou jejich náhradou, nárůst strukturní diverzity u zelení porostlých střech podporuje druhovou bohatost. Druhová početnost těží z lepších střešních podmínek (např. hlubšího substrátu). Jen málo studií prozkoumalo funkční diverzitu zelení porostlých střech, přesto byly identifikovány typické znaky druhů, které se na nich vyskytují. Biodiverzita zvířat v uměle budovaných mokřadech může být zlepšena použitím konceptu podpory zvířat spíše než pouhým zohledněním technických požadavků. Například rovinné pobřežní oblasti, rozmanitá vegetace a heterogenní okolí zvyšují pro řadu druhů atraktivitu uměle vytvořených mokřadů.
 
Využitelné výstupy: 
 
Zelení porostlé střechy mohou podporovat biodiverzitu, poskytovat celou řadu ekosystémových služeb, a tak sloužit jako multifunkční plochy. Tato práce ukázala, že rozdílné charakteristiky těchto střech mají potenciál ke zvýšení diverzity rostlin a zvířat. Proto je žádoucí navrhovat zelení porostlé střechy tak, podporovaly jak biodiverzitu, tak ekosystémové služby. Například díky tomu, že lze v souvislosti se změnou klimatu očekávat častější výskyt silných deštů, stoupá zájem o odvodnění prostřednictvím zelení porostlých střech. Stejně tak uměle budované mokřady, jejichž design a management je přizpůsobený životním požadavům zvířat, mohou zlepšit biodiverzitu zvířat. Například rostliny v nich rostoucí mají velký vliv na jejich biodiverzitu. Kvalita vody a zejména její kontaminace jsou faktory, které ovlivňujídiverzitu a rozvoj vegetace. Rostliny také mohou podporovat rozklad určitých znečišťujících látek. Z výše zmíněného vyplývá, že využívání kombinace těchto dvou ekologických technologií v městských oblastech by mohlo být přínosem pro biodiverzitu.
Grafické přílohy: 
Dopad budování zelení porostlých střech a mokřadů na biodiverzitu v městských oblastech
Zdroj: 
Knapp, S.; Schmauck, S.; Zehnsdorf, A. (2019) Biodiversity Impact of Green Roofs and Constructed Wetlands as Progressive Eco-Technologies in Urban Areas. Sustainability 2019, 11, 5846. doi:10.3390/su11205846 https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5846
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Adéla Boušková)