Celosvětové stavy dravých ptáků: rozšíření, ohrožení a doporučení k ochraně

Autoři studie sumarizovali dostupné informace o všech současných druzích dravých ptáků a na základě dosavadních dat IUCN či dalších předchozích vědeckých prací se pokusili vymezit důležité kroky vedoucí k jejich ochraně.

Přestože dravci zajišťují zásadní ekosystémové služby (jako predátoři a mrchožrouti) a slouží jako kulturní symboly i indikátory biodiverzity, dosud neexistovala systematická celosvětová syntéza jejich ohrožení či stavu z hlediska ochrany. Tlak lidí ve smyslu snižování celosvětové biodiversity přitom v současnosti stoupá až na hranici extinkční krize. Ruku v ruce s probíhající extinkcí dochází k úbytku početnosti dalších druhů.

Výskyt vysoko v potravní pyramidě a obecně pomalá life-history (delší doba života a menší počty mláďat) činí dravce ve srovnání s jinými ptáky citlivější vůči antropogenním vlivům a vymírání. Dravce lze také hůře sledovat s ohledem na nízkou populační hustotu a obtížnou detekci jedinců.

Autoři studie provedli revizi červeného listu Mezinárodní unie pro ochranu (IUCN) za účelem přezkoumání stavu ochrany, rozšíření, rizik a ochranářských doporučení pro všech 557 druhů dravců. Dravci byli dále rozděleni do pěti skupin, samostatnou skupinu (od ostatních Accipitriformes) tvořili starosvětští supi s ohledem na jiné ekologické funkce a stupeň ohrožení. Další parametry byly druhům přidělovány s ohledem na jejich hodnocení v Červeném seznamu IUCN (např. riziko ohrožení, výskyt apod.).

Dále autoři práce hodnotili význam důležitých lokalit (Important Bird and Biodiversity Areas – IBAs) z pohledu ochrany dravců a zjišťovali, které země mají nejvíce druhů zahrnutých pod Memorandum porozumění ochrany tažných druhů ptáků v Africe a Eurasii (Raptors MoU).

 

Využitelné výstupy: 

Dravci, nejvíce starosvětští supi, patří obecně k nejohroženějším ptákům. 18% dravců je ohroženo vyhynutím, 52% zaznamenalo celosvětový propad populačních stavů. Pro srovnání – počítáme-li všechny ptačí druh, ohroženo vyhynutím je 13%, snižování početnosti vykazuje 38% z nich. Výraznější propad v početnosti dravých ptáků může vést ke ztrátě ekosystémových služeb a mít rovněž citelný dopad pro lidstvo.

 

Nejvíce ohrožených druhů dravců najdeme v Jižní a Jihovýchodní Asii.

 

Hodnoceno dle států najdeme největší pestrost dravčích druhů v Indonésii (119) a zároveň nejvíce těch, u nichž dochází k poklesu početnosti (63). Čína a Rusko mají na svém území nejvíce Raptors MoU (dravců pod MoU), byť zrovna tyto státy Memorandum nepodepsaly.

 

Druhy dravců, které jsou vázány na lesy (speciálně tropické deštné lesy), jsou více ohroženy snižováním početnosti než ostatní druhy. Nejčastější hrozby pro tuto skupinu ptáků představují v současnosti zemědělství a těžba dřeva, pro starosvětské supy pak lov a otrava jedy.

 

Z 10 nejvýznamnějších IBAs druhů jich šest najdeme v Nepálu.

 

Grafické přílohy: 
Celosvětové stavy dravých ptáků: rozšíření, ohrožení a doporučení k ochraně
Celosvětové stavy dravých ptáků: rozšíření, ohrožení a doporučení k ochraně
Celosvětové stavy dravých ptáků: rozšíření, ohrožení a doporučení k ochraně
Celosvětové stavy dravých ptáků: rozšíření, ohrožení a doporučení k ochraně
Celosvětové stavy dravých ptáků: rozšíření, ohrožení a doporučení k ochraně
Celosvětové stavy dravých ptáků: rozšíření, ohrožení a doporučení k ochraně
Celosvětové stavy dravých ptáků: rozšíření, ohrožení a doporučení k ochraně
Zdroj: 
McClure C.J.W., Westrip J.R.S., Johnson J. A., Schulwitz S.E., Virani M.Z., Davies R., Symes A., Wheatley H.,Thorstrom R., Amar A., Bui R., Jones V.R., Williams N.P., Buechley E.R., Butchart S.H.M. (2019) State of the world's raptors: Distributions, threats, and conservation recommendations. Biological Conservation 227, 390-402 pp. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.08.012
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Olga Hušková)