Acidifikace vs. eutrofizace, následky kolísající hladiny na porosty mesotrofických mechů

Zatímco dříve byla hladina vody v tocích pečlivě regulována, současný management připouští, že mírné kolísání a řízené zaplavování může sehrát podstatnou roli při udržení/obnově mokřin, rašelinišť a vlhkomilné vegetace vůbec.
V této studii byla využita fluktuace vodní hladiny (v zimním a letním období) využita jako mechanismu k odhalení efektu průměrné výšky hladiny na biogeochemické cykly půdy a vegetaci mechorostů, konkrétně dvou kriticky ohrožených druhů – Scorpidium scorpioides a Hamatocaulis vernicosus.
Naše výsledky naznačují, že nízká hladina vody by mohla narušit ochranu sledovaných mechů v bohatých slatiništích, a to zejména v létě. Naproti tomu mají záplavy pozitivní vliv na bohaté slatiny zvýšením alkalinity stanoviště.
Autoři nedoporučují, aby na půdách s celkovým vysokým obsahem fosforu, případně na půdách s nízkým poměrem Fe:P, byl management řízených záplav využíván.

Využitelné výstupy: 
  • Oba druhy vykazovaly pokles fotosyntetické kapacity při dostupné nižší hladině vody. Méně vody se rovněž projevilo sníženou zásaditostí půdy, vzhledem k oxidačním procesům v mechové vrstvě.
  • Podobně pak vyšší hladina vody zvyšovala pH a zásaditost, díky zvýšené frekvenci redukčních procesů, spojené s „infiltrací“ (pronikáním) vody obsahující bazické komponenty.
  • Mechy Scorpidium jsou limitovány fosforem, ale vyšší hladina vody nespustila mobilizaci fosforu, ani nevedla k pozorovatelným změnám v produkce biomasy, nebo proměně stávajících poměrů N:P.
  • Nižší míra „mobilizace“ fosforu byla pravděpodobně nižší kvůli celkově nízkému zastoupení tohoto prvku v půdě, který nepřevyšoval ostatní dostupné Fe:P či Ca:P.
  • Nízká vodní hladina vede k oxidaci železa a sulfidů, a to následně přispívá k poklesu alkalinity v mechové vrstvě obou rostlin.
  • Z hlediska další ochrany těchto druhů by se mělo preventivně bránit periodickému období sucha, s nízkou hladinou vody.
  • Nízký hladinový stav spouští na bohatých slatiništích procesy eutrofizace a acidifikace
  • V kontrastu s předchozím doporučením, občasné záplavy/zavodnění zásaditější vodou vede k mineralizaci a půdní alkalizaci, kterou tyto rostliny vítají. Zvláště pak v letních měsících, kdy celkově zvyšuje evapotranspiraci.
Grafické přílohy: 
Acidifikace vs. eutrofizace, následky kolísající hladiny na porosty mesotrofických mechů
Acidifikace vs. eutrofizace, následky kolísající hladiny na porosty mesotrofických mechů
Acidifikace vs. eutrofizace, následky kolísající hladiny na porosty mesotrofických mechů
Zdroj: 
Cusell C., Lamers L.P.M, Wirdum G., Kooijman A. 2013: Impacts of water level fluctuation on mesotrophic rich fens: acidification vs. eutrophication. Journal of Applied Ecology 50: 998-1009.
Zadal: 
Radomír Dohnal