Změna společenstev po introdukci jelena

Verze PDF

Herbivorní živočichové mohou kromě přímé konzumace rostlin způsobovat i změnu vlastností rostlin, které následně nepřímo vedou k jejich snížené schopnosti interagovat s ostatními organizmy. Mezi takové změny patří například odlišné chemické složení, rychlost růstu, stavba nebo morfologie květu. Tyto změny mohou následně vést ke změnám ve vztazích v celém společenstvu a nakonec i v jeho složení. Dlouhodobý společný vývoj vede k přizpůsobení rostlin a omezení negativních vlivů herbivorie. Mnohem větší nebezpečí tak představují introdukce (ať už úmyslné nebo náhodné) druhů, s nimiž nemají místní druhy žádnou společnou evoluční minulost a nedokážou se jim účinně bránit. Takových případů najdeme na celém světě stovky. Tým severoamerických badatelů se zaměřil na výzkum změn ve společenstvu na rostliny vázaných členovců v severní Arizoně. Konkrétně si položil otázku, jaké změny pro společenstva členovců znamená spásání místního zlatobýlu Solidago velutina vysazeným poddruhem jelena lesního (Cervus elaphus nelsoni). Výsledky dokládají nejen změny v početnosti a diverzitě členovců, ale i v jejich interakcích.

Využitelné výstupy: 
  • S početností jelena klesá reprodukční potenciál rostlin: o 67-90 % klesá počet květů na pohlavní rametu, o 15-85 % počet a podíl pohlavních ramet, a o 25-45 % také jejich biomasa.
  • Na plochách bez jelenů má alespoň jednu pohlavní rametu 95 % rostlin, zatímco v oblasti s jeleny to je 55 %.
  • Také počet květů na květenství je o 33-45 % menší na plochách s jeleny.
  • Počet druhů členovců na plochách s jeleny byl o 45 % nižší, jejich abundance klesla dokonce o 70 %.
  • Výsledky také ukazují, že přítomnost jelenů negativně ovlivňuje celkovou strukturu společenstva a v takto ovlivněných společenstvech klesá počet interakcí o 25-50 %.
  • Publikace dokládá zřetelný nepřímý vliv nepůvodního druhu jelena na společenstvo členovců v Severní Americe. Stejný dopad by mohlo mít i nekontrolované šíření jelenů sika v České republice.                                           
Grafické přílohy: 
Změna společenstev po introdukci jelena
Změna společenstev po introdukci jelena
Změna společenstev po introdukci jelena
Změna společenstev po introdukci jelena
Zdroj: 
Smith, D. S., Lamit, L. J., Lau, M. K., Gehring, C. A., Shuster, S. M., & Whitham, T. G. (2015). Introduced elk alter traits of a native plant and its plant-associated arthropod community. Acta Oecologica, 67, 8-16.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.