Zahrnutí aspektu sociální spravedlnosti a lidského zdraví v evropských strategiích k přizpůsobení se klimatické změně

Verze PDF

Autoři hodnotí zohlednění aspektu sociální spravedlnosti a ochrany zdraví v 21 národních strategiích reagujících na změnu klimatu na území 19 států Evropy. Zvolili třístupňový přístup. Nejprve analyzovali jednotlivé dokumenty strategií, následně analyzovali vybranou podskupinu šesti strategií a dále ohodnotili strategie z hlediska zohlednění aspektu sociální spravedlnosti a ochrany zdraví. Preferovány byly strategie zahrnující: více adaptačních přístupů, sociální problematiku a změny v infrastruktuře. Nejlépe hodnoceny byly strategie Rakouska, Anglie a Švédska. Naopak nejhůře byly hodnoceny strategie Dánská, Litvy a Skotska, následované strategiemi Irska a Nizozemí.

Využitelné výstupy: 
  • Posuzovány byly národní strategie těchto zemí: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království (Wales, Skotsko a Anglie mají vlastní strategie), Česká republika, Norsko a Slovensko (pouze rámec, národní strategie se zpracovává).
  • Všechny studované strategie uznávají, že klimatická změna může představovat zdravotní riziko pro obyvatelstvo. V této souvislosti je nejčastěji zmiňováno vysoké teplo. V 90 % dokumentů jsou diskutovány extrémní klimatické události, v 86 % vektory infekcí pocházejících z potravy a vodních zdrojů, v 57 % změna distribuce alergenů a zvýšení znečištění ovzduší, v 29 % zvýšená expozice UV záření. Vývoj plísní v domech je zmiňován ve 24 %, zabezpečení potravy ve 14 % a v 10 % mentální poruchy.
  • Přesun populací jako důsledek klimatických změn je více diskutován pouze v irské strategii, přestože 17 studií uvádí tento důsledek jako možný rizikový faktor.
  • Vybraná podskupina zemí, zahrnujících ve své strategii přímo sociální spravedlnost, byla složena z Rakouska, Anglie, Finska, Řecka, Švédska a Walesu.  
  • Nejčastější typ adaptace ve strategiích (18) se zaměřuje na zvyšování povědomosti edukačními programy. Adaptační typ reprezentován technologickými prostředky je zmiňován v 16 dokumentech. Rovněž v 16 dokumentech je zmiňován adaptační typ zaměřující se na sběr dat a monitorování. Změny v infrastruktuře jsou zmiňovány ve 14 dokumentech.
  • Strategie Německa, Dánska, Maďarska a Turecka navíc podporují vývoj vakcín na objevující se infekční choroby. Česká republika zdůrazňuje jako další možnou strategii změny v Evropské a národní legislativě.
Grafické přílohy: 
Mapa zobrazující země, jejichž strategie byly posuzovány.
Četnost zmínění jednotlivých dopadů klimatických změn ve strategiích.
Četnost zastoupení jednotlivých typů adaptací ve strategiích.
Výsledky hodnocení úrovně strategických plánů.
Zdroj: 
Boeckmann, M., & Zeeb, H. (2014): Using a Social Justice and Health Framework to Assess European Climate Change Adaptation Strategies. International Journal of Environmental Research and Public Health 11(12): 12389–12411.
Zadal: 
Vladimír Klapka
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.