Vztah struktury krajiny a diverzity žab

Verze PDF

Početnost a výskyt obojživelníků je výsledkem působení mnoha různorodých faktorů, mezi nimiž patří struktura prostředí k těm významnějším. Studium takového faktoru ale předpokládá sběr dat na velké ploše, což je časově i finančně náročné. Kolektiv amerických autorů proto zvolil jiný přístup, a to veřejnou databázi pozorování žab, do níž přispívají místní obyvatelé (něco na způsob našeho biolibu). Podařilo se jim tak analyzovat data z obrovského souboru 1617 lokalit z východní a střední části Spojených států amerických. Strukturu biotopu čerpali z map organizace U. S. Geological Survey. Zjistili konsistentní negativní vliv silnic na velkém území USA.

Využitelné výstupy: 
  • Diverzita žab je velmi silně negativně ovlivněna hustotou silničních komunikací a objemem dopravy.
  • Stejný efekt mají tyto dva parametry na prostorovou distribuci jednotlivých druhů.
  • Míra ovlivnění krajiny člověkem v okolí mokřadů má malý, nebo v některých případech dokonce pozitivní vliv na druhovou diverzitu a distribuci žab (po odfiltrování vlivu dopravy).
  • Struktura krajiny v okolí mokřadů má u různých druhů různý vliv.
  • Překvapivě malý vliv má také oddělení mokřadů (kde probíhá rozmnožování) od okolních lesů (kde probíhá mimorozmnožovací aktivita) jiným typem biotopu.
  • Mezi hlavní mechanizmy působení dopravy na diverzitu a distribuci žab patří přímá mortalita, behaviorální bariéry při migracích a snížená kvalita biotopu v blízkosti silnic.
Grafické přílohy: 
Vztah struktury krajiny a diverzity žab
Vztah struktury krajiny a diverzity žab
Zdroj: 
Silvertown, J., Cook, L., Cameron, R., Dodd, M., McConway, K., Worthington, J. & Juan, X. (2011). Citizen science reveals unexpected continental-scale evolutionary change in a model organism. PLoS One, 6(4), e18927.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.