Vzdálenost zimní potulky jako ukazatel změn klimatu - analýza evropských populací kachny divoké Anas platyrhynchos

Verze PDF

O jiných než migračních pohybech zvířat máme jen malé povědomí navzdory tomu, že tyto přesuny mohou být klíčové k jejich přežití, nastanou-li nepříznivé podmínky. Analýza zimních potulek kachny divoké (Anas platyrhynchos) tzv. březňačky, ukázala, že ve srovnání s ostatními druhy vodních ptáků se kachny potulují méně. V zimě se přesouvají jižním či jihozápadním směrem a vzdálenost potulky roste s klesající teplotou. Data za posledních 50 let ukazují, že obecně vzdálenost potulek klesá. To může souviset s klesající pravděpodobností zpětného odchytu okroužkovaných jedinců a (nebo) mírnějším charakterem zimních měsíců za poslední dekády. Jelikož pravděpodobnost zpětného odchytu klesá s rostoucí vzdáleností potulky jedince, autoři usuzují, že menší vzdálenosti současných potulek jsou důkazem dlouhodobé změny klimatu.

Využitelné výstupy: 

 

 • během zimních potulek hledají zvířata místa s lepšími klimatickými podmínkami a potravními zdroji
  • vzdálenost potulek vodních ptáků ovlivňuje řada faktorů - teplota, lokální charakter prostředí, pohlaví a věk jedince
  • názory na mezipohlavní rozdíly se různí - předpokládá se, že samci díky své vyšší hmotnosti ustojí nižší teploty, zároveň zimují ve vyšších zeměpisných šířkách než samice
   • u kachen divokých nebyly zjištěny mezipohlavní rozdíly v charakteru potulek
 • kachny divoké se vyskytují běžně napříč Evropou na rozmanitých typech vodních těles až po úroveň 2000 m n. n.; jsou omnivorní, a proto reagují na nízké teploty a zamrznutí hladiny, ne na vyčerpání potravních zdrojů
  • analýza potvrdila, že vzdálenost zimní potulky březňaček rostla s "krutostí" zimy
  • většina březňaček se potuluje jižním až jihozápadním směrem
  • mladší jedinci překonali během zimních měsíců delší vzdálenosti než dospělci
   • autoři spekulují, že to může být ovlivněno přítomností dospělců, kteří si už během zimy začínají zabírat stanoviště pro zahnízdění
 • kroužkovací data za posledních 50 let ukazují, že vzdálenosti potulek obecně klesají
  • jedním vysvětlením může být, že klesla pravděpodobnost zpětného odchytu
   • ta ovšem klesá s rostoucí vzdáleností, po které ze dané zvíře přesouvá
   • jiní autoři spekulují, že může jít o následek menšího zájmu lovců a následného ohlášení uloveného kusu
  • pravděpodobnější variantou je, že jde o následek současného mírného charakteru zimních období a poklesu frekvence výskytu chladných dní
   • s rostoucími zimními teplotami také klesá tendence březňaček k potulce
 • analýza poukázala na fakt, že březňačky jsou schopné překonat velké vzdálenosti za relativně krátkou dobu
  • byl zaznamenán jedinec, který za 8 dní urazil 1400 km
 • na výzkum potulek ptačího ptactva by se měla zaměřit větší pozornost kvůli roli ptáků coby potenciálních vektorů nemocí
  • autoři spojují vznik epidemických center chřipky H5N1 s výskytem mrazivých dní, které nastartovaly ptačí potulky

Zdroj: 
Sauter A., Korner-Nievergelt F., Jenni L. (2010): Evidence of climate change effects on within-winter movements of European Mallards Anas platyrhynchos. Ibis 152: 600-609
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.