Význam mokřadů ve Středozemí pro zimující ptáky

Verze PDF

Autoři předložili první detailní analýzu dlouhodobých (1982-2012) trendů v populačních odhadech vodních ptáků zimujících na lagunách v Řecku, přičemž s úspěchem využili software TrendSpotter.
Pro jednotlivé skupiny vodních ptáků i konkrétní druhy se podařilo detekovat významnou většinu trendů. Rybožraví ptáci (pelikáni, kormoráni, volavky, atd.) a plameňáci početně narůstají, zatímco polák velký (Aythya ferina) a polák chocholačka (Aythya fuligula) vykazují výrazný pokles. Pro většinu druhů odpovídal zaznamenaný trend údajům pozorovaným podél celé migrační trasy ptáků. Autoři proto předpokládají, že trendy početnosti tažných ptáků neovlivňují ani tak lokální, jako spíše regionální až mezinárodní faktory.

Využitelné výstupy: 
  • Laguny Messolonghi hostily za 31 sledovaných období v průměru 63 054 ± 22 241 (SD) zimujících ptáků (od 29,630 do 109,795). Mezi nejpočetnější druhy patřily například lyska černá (Fulica atra), hvízdák euroasijský (Anas penelope), čírka obecná (Anas crecca) a polák velký (Aythya ferina). Z brodivých ptáků pak jespák obecný (Calidris alpina), kulík mořský (Charadrius alexandrinus) a jespák malý (Calidris minuta).

 

  • Analýza dlouhodobých populačních trendů pro 28 nejhojnějších druhů prokázala, že celkem 20 druhů vodních ptáků postupně zvyšuje svou početnost (14 potápivých, 6 brodivých) a pouze čtyři potápiví vykazují trend poklesu početnosti. U tří druhů byl vývojový trend označen jako stabilní (pro hvízdáka euroasijského, čejku chocholatou a kolihu velkou), a „nejistý“ v případě jespáka obecného.

 

  • Početnost některých druhů: kormorán obecný, volavka popelavá, volavka stříbřitá, se meziročně zvyšuje o 5 %. V případě plameňáka růžového dokonce o víc než 5 %. Druhy polák velký a polák chocholačka vykazují výrazný pokles o více než 5 % meziročně.

 

  • Kombinované odhady trendů potvrzují, že celkový meziroční přírůstek v počtu ptáků činí (od roku 1982 do 2012) 2,2 % (pro všechny druhy ptáků vázaných na vodu dohromady), s přírůstkem pro potápivé cca 2 % a 4 % pro brodivé.

 

  • „Nejhůře“ se vede polákovi chocholačce, u něj byl za posledních 20 a 10 let zaznamenán pokles o 50 %.

 

  • Laguny Messolonghi hostí každoročně více než 20 000 jedinců, čímž naplňují páté kritérium Ramsarské úmluvy a činí z této lokality mokřady mezinárodního významu. Téměř 70 % zde zaznamenaných druhů přitom vykazuje z hlediska početnosti růstový trend.
Grafické přílohy: 
Význam mokřadů ve Středozemí pro zimující ptáky
Význam mokřadů ve Středozemí pro zimující ptáky
Význam mokřadů ve Středozemí pro zimující ptáky
Význam mokřadů ve Středozemí pro zimující ptáky
Zdroj: 
Liordos. V., Pergantis, F., Perganti, O., Roussopouloy, Y., Long-term population trends reveal increasing importance of a Mediterranean wetland complex (Messolonghi lagoons, Greece) for wintering waterbirds, 2014, Zoological Studies, 53: 12
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.