Využívání půdy je klíčovým prediktorem druhové bohatosti na Pyrenejském poloostrově

Verze PDF

Jedním z ústředních cílů v ekologii je vysvětlování prostorových vzorců druhové bohatosti. Bylo nalezeno několik vysvětlujících faktorů včetně dostupnosti energie, biotopové rozdílnosti, velikosti území, evoluční historie a geometrického omezení, které určují fyziografické a fyziologické hranice. Změna ve využívání půdy má  na některé z těchto faktorů přímý dopad, a to na biotopovou rozdílnost i na velikost území a je hlavním přímým hnacím mechanismem pro ztrátu biologické rozmanitosti a změn v terestrických systémech. Svoji roli sehrálav průběhu minulého století v regionálním i globálním měřítku. Cílem této studie bylo určit další významné prediktory charakterizující druhovou bohatost vedle hlavního využívaného prediktoru - velikosti území. Pozornost byla zaměřena zejména na to, jak využívání půdy ovlivňuje druhovou bohatost.

Využitelné výstupy: 
  • Studovanou oblastí byl Pyrenejský poloostrov. Byla získána data z publikovaných atlasů rozšíření 182 druhů obratlovců: 87 pěvců, 64 plazů a 31 obojživelníků. Tyto taxony byly vybrány vzhledem k dostupnosti vysoce kvalitních údajů o jejich rozšíření na studovaném území. Mořské a sladkovodní druhy byly vyloučeny.
  • Testován byl vztah mezi druhovou bohatostí a biotopovou rozdílností ve dvou prostorových rozlišeních (tj. 10 x 10km a 50 x 50km). Byl hodnocen relativní význam proměnných ve využívání půdy, klimatických proměnných a topografických proměnných. Vztah mezi biotopovou rozdílností a druhovou bohatostí se lišil mezi taxony a prostorovým rozlišením.
  • U všech taxonů byl při velikosti rozlišení 10 x 10km zjištěn pozitivní vztah, ale jen pěvci reagovali na velikost rozlišení 50 x 50km. Výsledky naznačují, že vliv využívání půdy na druhovou bohatost přesahuje rámec lokálního měřítka a přetrvává i ve větším prostorovém měřítku.
  • Spolupůsobení vlivů klimatických změn a změn ve využívání půdy může mít na biologickou rozmanitost větší dopad než jejich jednotlivé efekty. Druhová bohatost obojživelníků a plazů vykazovala pozitivní závislost na množství srážek a naopak negativní závislost na ročním rozsahu teplot a nadmořské výšce. Pěvci vykazovali pozitivní závislost na nadmořské výšce, negativní na průměrném indexu záření, průměrné teplotě a ročním rozsahu teplot. Všechny taxonomické skupiny vykazovaly pozitivní závislost k původním habitatům a negativní k hospodářsky využívaným stanovištím. Ptáci otevřené krajiny vykazovali vyšší adaptabilitu k jiným než preferovaným habitatům. Také ptáci zemědělské krajiny byli tolerantní k jiným habitatům. Naopak lesní ptáci vykazovali k ostatním habitatům mnohem menší toleranci.
  • Druhová bohatost se na Pyrenejském poloostrově liší mezi taxonomickými skupinami. Oblasti s větším počtem druhů obojživelníků jsou soustředěny v západní části Pyrenejského poloostrova, ve střední části pohoří a po celém Katalánsku. Oblasti s vysokou druhovou bohatostí plazů se nacházejí především v jižním Španělsku, v centrální části Pyrenejského poloostrova a po celém Katalánsku. Druhová bohatost pěvců se zvyšuje od jihu k severu a zdá se být spojena zejména s horskými oblastmi.
  • Článek poskytl důkaz o vhodnosti zahrnutí parametru využívání půdy a také parametrů klimatických a topografických při vyhodnocování druhové bohatosti na lokalitách.
Grafické přílohy: 
Využívání půdy je klíčovým prediktorem druhové bohatosti na Pyrenejském poloostrově
Využívání půdy je klíčovým prediktorem druhové bohatosti na Pyrenejském poloostrově
Využívání půdy je klíčovým prediktorem druhové bohatosti na Pyrenejském poloostrově
Využívání půdy je klíčovým prediktorem druhové bohatosti na Pyrenejském poloostrově
Využívání půdy je klíčovým prediktorem druhové bohatosti na Pyrenejském poloostrově
Zdroj: 
Martins I. S., Proença V., Pereira H. M.: The unusual suspect: Land use is a key predictor of biodiversity patterns in the Iberian Peninsula. Acta Oecologica (2014) 61, 41-50.
Zadal: 
Eva Ježková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.