Využívají invazní rostliny v novém prostředí stejné biotopy jako doma?

Verze PDF

Recentní studie ukazují, že charakter biotopu hraje důležitou roli v určování úspěšnosti invazí rostlin a živočichů. Neúměrně větší pozornost je ale věnována životní projevům invazních druhů a jejich biotopům v novém prostředí. Naopak v původním areálu rozšíření jsou invazní druhy zkoumány výrazně méně často. Článek se zabývá porovnáním prostředí invazních druhů rostlin v původním areálu a v místě invaze a také srovnává charakter původního prostředí a směr invaze (z/do Evropy; z/do Starého světa). Evropské luční druhy rostlin jsou mnohem úspěšnějšími kolonizátory nových oblastí než druhy kolonizující Evropu, zatímco u mokřadních druhů je invaze úspěšnější z Nového světa do Starého než naopak.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři získali z literatury informace o charakteristice prostředí 286 invazních druhů rostlin, které transformovali na 12 typů prostředí.
  • Na těchto údajích testovali vztah prostředí invazních druhů rostlin v původním areálu a v místě invaze a vztah typu původního prostředí a směru invaze.
  • K nejčastějším druhům invazních rostlin patří druhy lesa, říčních biotopů, luk a člověkem přetvořených prostředí.
  • Charakter prostředí se liší mezi druhy invadujícími z a do Evropy, stejně jako mezi druhy invadujícími z a do Nového světa.
  • Největší rozdíl byl zjištěn u lučních druhů, kterých invaduje z Evropy proti očekávání výrazně vyšší počet.
  • Naopak ze Starého světa invaduje proti očekávání mnohem méně mokřadních druhů, zatímco výrazně více se jich do Starého světa dostává.
  • U řady druhů dochází při invazi ke změně užívaného prostředí. Mnoho lesních druhů v novém areálu invaduje luční biotopy, stejně jako mnoho lučních druhů proniká do společenstev otevřených lesů.
  • Výsledky ukazují, že obývaný biotop není dobrým prediktorem biotopu, který invazní druhy obsazují v novém prostředí, a že invazní druhy jsou obvykle schopny se v novém prostředí přizpůsobit i novým biotopům, se kterými se u nich v původním areálu nesetkáváme
Grafické přílohy: 
Využívají invazní rostliny v novém prostředí stejné biotopy jako doma?
Využívají invazní rostliny v novém prostředí stejné biotopy jako doma?
Využívají invazní rostliny v novém prostředí stejné biotopy jako doma?
Využívají invazní rostliny v novém prostředí stejné biotopy jako doma?
Zdroj: 
Hejda, M., Chytrý, M., Pergl, J., & Pyšek, P. (2015). Native‐range habitats of invasive plants: are they similar to invaded‐range habitats and do they differ according to the geographical direction of invasion?. Diversity and Distributions, 21(3), 312-321.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.