Využití prostorových nik střevlíkovitými brouky (Coleoptera: Carabidae) a nočními motýly (Lepidoptera) na rašeliništi Mrtvý luh na Šumavě

Verze PDF

Většina reliktních tyrfobiontních (vázaných na rašeliniště) druhů střevlíkovitých a nočních motýlů rašelinišť následuje gradient od okraje do středu rašeliniště. Různé druhy se průkazně odlišují ve využívání mikrohabitatů v rámci rašeliniště. Autoři sestavili seznam úzce specializovaných druhů s vysokou prioritou ochrany (viz přílohy 1-3). Ve středu rašeliniště se zdržuje několik tyrfobiontních druhů, tyrfofilní (využívají rašeliniště, jsou-li v dosahu, ale nejsou na nich striktně závislé) a tyrfoneutrální (bez preferenční vazby na rašeliniště) druhy jsou v rašeliništi rozmístěny náhodně. Byly zjištěny i migrující druhy, které pro přesun rašeliništěm využívaly jeho středu. Zachování diverzity bezobratlých izolovaných rašelinišť tak závisí na komplexní ochraně celkové struktury daného habitatu.

Využitelné výstupy: 
  • Mrtvý luh je jedno z faunisticky nejcennějších horských rašelinišť střední Evropy
  • odchyt zvířat byl proveden pomocí zemních pastí (brouci) a světelných pastí využívající černého světla
  • zkoumané brouky a motýly Mrtvého luhu lze rozdělit do čtyř kategorií dle habitatových preferencí:
  • 1. tyrfobiontní druhy striktně vázané na rašeliniště uvnitř temperátní zóny či jižních okrajů zóny boreální reprezentující reliktní faunu tzv. paleorefugií
  • 2. tyrfofilní druhy patřící mezi charakteristickou faunu rašelinišť, ovšem nejsou na nich závislé, na rašeliništích se ale vyskytují ve větších počtech než na jiných habitatech (jehličnaté lesy, vřesoviště, jiné typy mokřadů)
  • 3. tyrfoneutrální druhy bez preferenční vazby na rašeliniště vyskytující se především v okolí rašeliniště
  • 4. migrující druhy tvořící cizorodou dočasnou složku diverzity, která obývá rašeliniště po krátkou periodu dospělostní migrace či hledání potravních zdrojů
  • tyrfobiontní i tyrfofilní druhy se vyskytují ve středu i po okrajích rašeliniště, analýza ovšem ukázala statisticky signifikantní preferenci středu rašeliniště
  • tyrfoneutrální a migrující druhy se náhodně nacházejí po celém rašeliništi
  • zemní pasti jsou jednoduchý a velice efektivní nástroj k odchytu pozemních bezobratlých, světelné pasti ale poskytnou jen základní přehled o složení přítomného společenstva nočních motýlů, pro detailní popis je třeba se zaměřit na studium jednotlivých gild závislých na určitých rostlinách typických pro rašelinné prostředí
Grafické přílohy: 
Seznam nalezených střevlíkovitých brouků a nočních motýlů (1); Tb - tyrfobiontní druh, Tf - tyrfofilní druh, Tn - tyrfoneutrální druh, m - cizí migrující druh
Seznam nalezených střevlíkovitých brouků a nočních motýlů (2); Tb - tyrfobiontní druh, Tf - tyrfofilní druh, Tn - tyrfoneutrální druh, m - cizí migrující druh
Seznam nalezených střevlíkovitých brouků a nočních motýlů (3); Tb - tyrfobiontní druh, Tf - tyrfofilní druh, Tn - tyrfoneutrální druh, m - cizí migrující druh
Zdroj: 
Bezděk A., Jaroš J., Spitzer K. (2006): Spatial Distribution of Ground Beetles (Coleoptera: Carabidae) and Moths (Lepidoptera) in the Mrtvý Luh Bog, Šumava Mts (Central Europe): A Test of Habitat Island Community. Biodiversity and Conservation 15: 395-409
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.