Využití konceptu funkčních skupin rostlin v rámci obnovy na uhelných výsypkách

Verze PDF

Autoři využili přístupu funkčních skupin rostlin (PFG), aby srovnali druhovou diverzitu výsypek různého stáří a stanovili jejich ekologické charakteristiky (z hlediska spontánní sukcese).

Druhové zastoupení rostlin na výsypkách se prokazatelně lišilo v závislosti na jejich stáří. V průběhu času byl zaznamenán malý nárůst počtu druhů, ale frekvence přítomnosti geofytů, nano-fanerofytů a mega-fanerofytů se průběžně zvyšovala. Podobně byl prokazatelný nárůst frekvence zaznamenán u kompetitorů, stres-tolerujících rostlin a stres-tolerujících kompetitorů a také druhů původních.
 

Využitelné výstupy: 

Dohromady bylo na výsypkách zaznamenáno 98 druhů cévnatých rostlin.
Ze zaznamenaných životních strategií byly stres-tolerantní druhy přítomny pouze na nejstarších výsypkách.
Na nejstarších výsypkách nebyla vůbec zaznamenána přítomnost „dříve introdukovaných druhů“ (tj. archeofytů).
Frekvence výskytu hemikryptofytů obecně narůstala se stářím výsypek, ačkoliv vůbec nejpočetnější byly na výsypkách věkové kategorie III.
Původní druhy byly přítomny v nejvyšší frekvenci na nejstarších výsypkách, zatímco archeofyty se s největší frekvencí vyskytovaly na nejmladších výsypkách.
V průběhu celé dlouhodobé studie byl zaznamenán pozvolný nárůst počtu druhů mezi všemi čtyřmi kategoriemi stáří výsypek.
Zvýšení frekvence výskytu bylo téměř 100 % mezi věkovými kategoriemi I. a II. a nejnižší zaznamenané zvýšení frekvence výskytu bylo mezi kategoriemi II. a III.
Druhy rostoucí na vegetačních ploškách výsypek I. a II. věkové kategorie reprezentují odlišné životní strategie, než jaké využívají druhy na výsypkách věkové kategorie III. a IV.
Zastoupení kompetitorů se zvyšovalo spolu s časem (stářím výsypky) a na nejstarších výsypkách (kategorie IV.) byl jejich počet téměř desetinásobný oproti raným fázím (I.).
Tyto výsledky neodpovídají hypotéze o zvýšení diverzity ve smyslu rozmanitosti PFG (funkčních skupin rostlin).

Grafické přílohy: 
Využití konceptu funkčních skupin rostlin v rámci obnovy na uhelných výsypkách
Využití konceptu funkčních skupin rostlin v rámci obnovy na uhelných výsypkách
Využití konceptu funkčních skupin rostlin v rámci obnovy na uhelných výsypkách
Využití konceptu funkčních skupin rostlin v rámci obnovy na uhelných výsypkách
Využití konceptu funkčních skupin rostlin v rámci obnovy na uhelných výsypkách
Zdroj: 
Piekarska-Stachowiak, A., Szary, M., Ziemer, B., Besenyei, L., Woz´niak, G., An application of the plant functional group concept to restoration practice on coal mine spoil heaps, Ecol Res (2014) 29, pp.: 843–853
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.