Výskyt kuňky žlutobřiché v kulturní krajině

Verze PDF

Kulturní krajina představuje pro řadu druhů živočichů velmi složitý typ prostředí. Často je výskyt druhů v tomto typu biotopu charakterizován ostrůvky vhodných lokalit s velkými plochami biotopu pro život nevhodnými. Obojživelníci patří k hlavním skupinám, které v kulturní krajině jen obtížně nacházejí místa k životu a rozmnožování. Studie francouzských herpetologů je zaměřena na zjištění vlivu změn v kulturní krajině a jejího využívání na výskyt u nás silně ohrožené kuňky žlutobřiché (Bombina variegata).

Využitelné výstupy: 
  • Na 150 náhodně vybraných plochách 300 x 300 metrů zaznamenávali autoři výskyt druhu, typ využívání půdy a strukturu biotopu, to samé pak v ochranné zóně 1500 m, což je vzdálenost, kterou by kuňky během svých migrací neměly běžně překonávat.
  • Výskyt kuněk na plochách byl výrazně negativně ovlivněn přeměnou lesního porostu na zemědělskou půdu.
  • Výskyt kuněk byl výrazně pozitivně ovlivněn denzitou člověkem vytvořených vyježděných kolejí na cestách naplněných vodou, jež představují preferované rozmnožovací lokality.
  • V rádiu 1500 m ochranné zóny působily negativně na výskyt kuněk hustota urbanizace a silniční sítě.
  • Tyto výsledky mohou být použity při plánování ochranářských strategií pro obojživelníky v člověkem pozměněné krajině.
Grafické přílohy: 
Výskyt kuňky žlutobřiché v kulturní krajině
Výskyt kuňky žlutobřiché v kulturní krajině
Výskyt kuňky žlutobřiché v kulturní krajině
Výskyt kuňky žlutobřiché v kulturní krajině
Zdroj: 
Cayuela, H., Lambrey, J., Vacher, J. P., & Miaud, C. (2015). Highlighting the effects of land-use change on a threatened amphibian in a human-dominated landscape. Population Ecology, 1-11.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.