Výběr živných rostlin u hnědáska jitrocelového

Verze PDF

Většina herbivorního hmyzu je vybíravá, co se týče míst, kam klást vajíčka, a to jak mezi druhy rostlin, tak mezi jedinci u konkrétního druhu rostliny. V této studii byl sledován biotop a živná rostlina hnědáska jitrocelového (Melitaea athalia) v jihozápadním Finsku. Populační hustota byla nejvyšší na suchých loukách, hnědásci se ale vyskytovali i na mezofilních loukách, na druhově bohatých silničních lemech a na lesních a polních okrajích. Během experimentálního sledování kladení vajec byla zjištěna ovipozice přednostně na rozrazilu rezekvítku, rozrazilu klasnatém a jitrocelu kopinatém, tj. lučních druzích. U experimentu provedeného s larvami bylo zjištěno, že většina poskytnutých rostlin byla pro vývoj housenek hnědáska stejně vhodná. Nejrychlejší vývoj housenek byl zaznamenán na černýši hajním, který není běžně uváděn jako živná rostlina. Bylo tedy zjištěno, že se housenky mohou živit i mnoha jinými rostlinami, než na které kladou dospělci vajíčka. Spektrum živných rostlin u hnědáska jitrocelového je tedy širší, než bylo doposud uváděno.

Využitelné výstupy: 

Většina herbivorního hmyzu je vybíravá, co se týče míst, kam klást vajíčka, a to jak mezi druhy rostlin, tak mezi jedinci u konkrétního druhu rostliny. V této studii byl sledován biotop a živná rostlina hnědáska jitrocelového v jihozápadním Finsku. Ve více evropských zemích došlo v poslední době k dramatickému ústupu početnosti tohoto druhu. V jižním Finsku je hnědásek jitrocelový běžným druhem a jeho populace nejsou na ústupu.
Celkem bylo zaznamenáno 141 jedinců hnědáska jitrocelového během šesti týdnů sledování. Populační hustota byla nejvyšší na suchých loukách, hnědásci se ale vyskytovali i na mezofilních loukách, na druhově bohatých silničních lemech, lesních a polních okrajích. Motýli byli nejčastěji pozorováni v částech transektu, kde se hojně vyskytovaly rozrazil rezekvítek, rozrazil klasnatý a jitrocel kopinatý, živné rostliny hnědáska. Biotop ve sledované oblasti se lišil od biotopu v ostatních oblastech Finska, kde hnědásci obývají především světlejší lesní porosty. Relativní početnost hnědáska na sledované lokalitě odráží adaptaci na místní podmínky a na historii využívání krajiny s komplexy menších luk.
Během experimentálního sledování kladení vajec byla zjištěna ovipozice přednostně na rozrazilu rezekvítku, rozrazilu klasnatém a jitrocelu kopinatém, tj. lučních druzích. Kladení vajíček se třikrát častěji odehrávalo na holých plochách než na plochách se zapojenou vegetací. Nebyl zaznamenán rozdíl při kladení mezi souvislými porosty s jednou živnou rostlinou a smíšenými porosty. Všechny zjištěné živné rostliny obsahují iridoidní glykosidy (IG). Tyto látky nejsou pro housenky škodlivé, naopak, mohou je používat jako obranu proti predátorům. V této studii ale nebyla zjištěna preference rostlin s vyšším obsahem IG. Počet vajíček ve snůšce byl značně proměnlivý, ovšem nikoli v souvislosti s živnými rostlinami, s výjimkou černýše lučního, u kterého byly zjištěny významně vyšší snůšky než u ostatních druhů. Byla ale zjištěna korelace mezi počtem vajíček ve snůšce a obsahem IG, u některých rostlinných druhů. U experimentu provedeného s larvami bylo zjištěno, že většina poskytnutých rostlin byla stejně vhodná pro vývoj housenek hnědáska (výjimkou byl rozrazil lékařský, který byl nejméně vhodný pro vývoj larev a kterému se motýli při ovipozici vyhýbali). Nejrychlejší vývoj housenek byl zaznamenán na černýši hajním, který není běžně uváděn jako živná rostlina. Bylo tedy zjištěno, že se housenky mohou živit i mnoha jinými rostlinami, než na které kladou dospělci vajíčka. Spektrum živných rostlin u hnědáska jitrocelového je tedy širší, než bylo doposud uváděno.

Zdroj: 
Reudler Talsma J.H., Torri K., van Noyhuys S. 2008: Host plant use by the Heath fritillary butterfly,Melitaea athalia: plant habitat, species and chemistry. Arthropod-Plant Interactions 2: 63-75. http://depot.knaw.nl/4720/1/Reudler-Talsma_ea_4274.pdf
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.