Vokalizace a hluk z dopravy - Snaží se ji ptáci překřičet?

Verze PDF

Autoři nahrávali hlasové projevy sýkory černohlavé (Poecile atricapillus) a čížka žlutého (Spinus tristis) na východě USA, aby zjistili, zda se některé komponenty jejich typické vokalizace neliší v místech s vysokým hlukovým pozadím z nedaleké rušné dopravní komunikace.
 
Hlasový projev čížků a sýkor žijících/vokalizujících v blízkosti zdroje hluku vyniká ve srovnání s ostatními hlasovými projevy těchto ptáků z míst s normálním hlukovým pozadím zaznamenanými vyššími frekvencemi. Autoři předpokládají, že čížci a sýkory pozměňují část svého hlasového projevu právě proto, že akustika hlukem narušeného prostředí částečně maskuje přenos ptačího signálu, a ti se snaží být lépe slyšet.
 

Využitelné výstupy: 

Celkem bylo využito 3208 nahrávek ptačích volání sledovaných druhů (z více než 26 000 dostupných). 1297 záznamů pocházelo ze sezóny 2011/12, 1911 pak z roku 2012/13.
 
V sezóně 2011/12 bylo zaznamenáno celkem 882 volání sýkory černohlavé a 415 čížků žlutých, v následující sezóně pak 1099 sýkor a 812 čížků.
 
Průměrné naměřené hlukové pozadí mělo frekvence okolo 2556 Hz (rozsah 1437 - 3687 Hz), v obou letech, největší průměrné hlukové pozadí v místech s nízkou dopravou bylo 766 Hz (rozsah 132 - 1437 Hz).
 
Dohromady bylo analyzováno 1981 volání sýkory černohlavé. V oblastech s hustou dopravou se nízké hlukové pozadí pohybovalo od 2562 - 4000 Hz, maxima pak 3562 - 4750. V oblastech s nízkým hlukovým pozadím se minimální frekvence volání sýkor pohybovala od 3652 - 5250 Hz.
 
Nebyl zjištěn prokazatelný rozdíl mezi maximálními naměřenými frekvencemi sýkor černohlavých v místech s nízkým nebo vysokým hlukovým pozadím, resp. s nízkou nebo vysokou intenzitou dopravy, (Kruskal–Wallis v2 = 0.125, df = 1, p = 0.724), ačkoliv minimální naměřené frekvence v hlučnějších oblastech byly prokazatelně vyšší než minimální naměřené frekvence v oblastech klidnějších (Kruskal–Wallis v2 = 6.786, df = 1, p = 0.009).
 
Dohromady bylo analyzováno 1227 volání čížka žlutého. V oblastech s hustou dopravou se nízké hlukové pozadí pohybovalo od 2187 - 4187 Hz, maxima pak 3437 - 5500. V oblastech s nízkým hlukovým pozadím se minimální frekvence volání čížků pohybovala od 3437 - 5312 Hz.
 
Nebyl zaznamenán žádný prokazatelný rozdíl mezi maximálními frekvencemi hlasových projevů čížků v blízkosti hlučné komunikace/klidnější, méně hlučné dopravní komunikace (Kruskal–Wallis v2 = 3.604, df = 1, p = 0.058), ačkoliv minimální naměřené frekvence v hlučnějších oblastech byly prokazatelně vyšší, než minimální naměřené frekvence v oblastech klidnějších (Kruskal–Wallis v2 = 4.685, df = 1, p = 0.030).
 
Autoři naměřené výsledky shrnují – v období mimo hnízdní sezónu jsou minimální naměřené frekvence hlasových projevů sýkor a čížků v hlučnějším prostředí prokazatelně vyšší než v klidnějším. Minimální zvýšení frekvence hlasových projevů sýkor se posouvá přibližně o 190 Hz (6 %) a u čížků pak o 50 Hz (1,6 %). Maximální frekvence hlasových projevů se neliší, ani se celá struktura zpěvu neposunuje tóninově „výše“, ale spíše se komprimuje (jako výsledek vyšší minimální frekvence a stabilní maximální frekvence).

Grafické přílohy: 
Vokalizace a hluk z dopravy - Snaží se ji ptáci překřičet?
Vokalizace a hluk z dopravy - Snaží se ji ptáci překřičet?
Vokalizace a hluk z dopravy - Snaží se ji ptáci překřičet?
Zdroj: 
Oden, I. A., Bomberger Brown, M., Burbach, E. M., Brandle, R. J., Quinn, E. J., Variation in Avian Vocalizations during the Non-Breeding Season in Response to Traffic Noise, Ethology121(2015), pp.: 472–479
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.