Vliv změn pobřežního habitatu jezer a intenzivní využití okolní krajiny na litorální společenstva

Verze PDF

Litorální bezobratlí hrají v jezerech klíčovou roli jak v potravním řetězci, tak v cyklu živin. Klíčem k fungování této sítě je různorodost prostředí umožňující kvalitní životní podmínky (dostupnost potravních zdrojů, úkryty, možnost rozmnožování). Tato různorodost je důležitá zejména v habitatech litorálu a oblastech bezprostředně s ním sousedících (jak břeh, tak volná voda).
Antropogenní úpravy břehů a nepřímý vliv stavební činnosti a zemědělství (menší vsak vody na zastavěné ploše, přísun fosforu z polí) v blízkém okolí jezer můžou vést k homogenizaci společenstev vlivem úbytku druhů specialistů.

Využitelné výstupy: 

Tato studie sleduje vliv fosforu, úprav břehové linie a zásahů do krajiny (stavby, silnice) na základě srovnání složení společenstev bezobratlých (Diptera, Coleoptera, Trichoptera, Odonata aj.) přírodního typu břehové linie, břehové linie mírně ovlivněné lidskou činností (pláže, kosené břehy) a břehové linie silně upravené (beton, kamenný zához, dlaždice).
Dále se brala v úvahu velikost jezer a zeměpisná šířka.
Ke srovnání byly použity vzorky ze 46 evropských jezer (Švédsko, Dánsko, Německo, Itálie, Irsko, Velká Británie).
Prokázalo se, že  velikost jezer významně ovlivňuje množství druhů bezobratlých, větší jezera poskytují širší nabídku různorodých habitatů. Vliv zeměpisné šířky nebyl statisticky významný.
Vliv množství fosforu na společenstva bezobratlých byl rovněž nevýznamný. Ale vzhledem k tomu, že vliv fosforu je většinou podpořen ještě vlivem množství dusíku a chlorofylu a ve vodě, bylo by dobré provést studii zaměřenou na všechny tři tyto faktory.
Změna břehového habitatu vede k homogenizaci společenstev bezobratlých zejména v případě kompletní úpravy břehů formou vybetonování, dlaždic a podobného materiálu.  Jedinou antropogenní formou úpravy břehu schopnou poskytovat dostatek úkrytů i potravní nabídky je kamenný zához.
Velké množství zastavěné plochy v blízkosti jezer znamená sníženou možnost vsaku vody a tím i zrychlený odtok, který může vést k odnášení jílu z obnažené půdy. Jíl ukládající se v příbřežních oblastech jezera přispívá ke změnám a homogenizaci habitatů a tím má vliv i na změnu struktury společenstev bezobratlých. Zastavěná plocha také zmenšuje možnost přesunu zbytků vegetace (větve stromů, listí) do jezer.

Grafické přílohy: 
mírně modifikovaný břeh
přírodní habitat
Zdroj: 
McGoff E., Solimini A. G., Pusch M.T., Jurca T., Sandin L. 2013: Does lake habitat alteration and land-use pressure homogenize European littoral macroinvertebrate communities? Journal of Applied Ecology 50: 1010-1018.
Zadal: 
MarketaMrkvova
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.