Vliv zemědělských postupů na střevlíky

Verze PDF

Střevlíkovití brouci (čeleď Carabidae) jsou jednou z nejpočetnějších skupin členovců, jejichž pozitivní význam spočívá v jejich postavení v potravním řetězci. Na jedné straně představují predátory řady škůdců polních plodin, jako jsou mšice, housenky motýlů, slimáci a podobně, na druhé straně jsou sami významnou složkou potravy některých ptáků nebo netopýrů. Autoři publikace shrnují současné znalosti vztahu společenstev střevlíkovitých a způsobu hospodaření na zemědělských plochách.

Využitelné výstupy: 
  • Složení společenstva střevlíkovitých brouků na plochách s jednotlivými druhy polních plodin je řízeno mnoha faktory, obvykle ho ale tvoří jen několik velmi početných běžných druhů, společných pro různé plodiny.

 

  • Z abiotických faktorů půdy jsou nejdůležitější její typ a vlhkost.

 

  • Typ plodiny ovlivňuje společenstvo nepřímo skrz způsob pěstování a změny mikroklimatu.

 

  • Na společenstva střevlíků nemá obecně výrazný vliv žádný ze způsobů obdělávání půdy, ačkoliv některé studie ukazují odlišné výsledky při srovnání hluboké a mělké orby v závislosti na lokálních podmínkách.

 

  • Použití pesticidů má krátkodobý a prostorově omezený negativní efekt, mnoho druhů je schopno rekolonizovat ošetřené plochy ve velmi brzké době.

 

  • Pozorovaný pokles diverzity střevlíkovitých v širším okolí ošetřovaných ploch je ale možno přičítat dlouhodobému působení používání pesticidů.

 

  • Hnojení má na diverzitu střevlíků pozitivní efekt.

 

  • Velmi důležitým faktorem jsou okrajové biotopy, sloužící jako úkryty, místa k rozmnožování nebo koridory pro disperzi.

 

  • Silnice mohou hrát překvapivě důležitou negativní roli jako disperzní bariéra.
Grafické přílohy: 
Vliv zemědělských postupů na střevlíky
Vliv zemědělských postupů na střevlíky
Vliv zemědělských postupů na střevlíky
Vliv zemědělských postupů na střevlíky
Zdroj: 
Holland, J. M., & Luff, M. L. (2000). The effects of agricultural practices on Carabidae in temperate agroecosystems. Integrated Pest Management Reviews, 5(2), 109-129.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.