Vliv želvy nádherné na funkci ekosystému

Verze PDF

Želvy jsou skupinou plazů, jejichž existence vyvolává ve většině Evropanů sympatické reakce. Výjimkou jsou ale ochránci přírody seznámení se stavem invaze původně severoamerické želvy nádherné (Trachemys scripta) do celé (nejen) Evropy. Už několik desítek let dovážená a v miliónových počtech prodávaná mláďata želvy nádherné se velmi často po opadnutí zájmu o chov dostávají do volné přírody, kde představují nebezpečného konkurenta či predátora původních druhů živočichů i rostlin. V České republice není situace zatím příliš dramatická (díky neschopnosti úspěšného rozmnožování v našich klimatických podmínkách), v oblasti jižní Evropy je už ale její vliv na místní biotopy významnější. Výzkum vlivu přítomnosti želvy nádherné v Evropě se zatím omezuje na jednotlivé mezidruhové vztahy, američtí biologové ale publikovali velmi komplexní studii vlivu želvy nádherné na fungování celého vodního ekosystému a doložili její výrazné působení na řadu jeho složek.

Využitelné výstupy: 
  • Vědci srovnávali strukturu vodního ekosystému po dobu 3 měsíců ve 24 umělých nádržích (3,6 m x 1,5 m x 0,54 m) s počáteční hloubkou vody 40 cm, z nichž 12 bylo ponecháno bez želv a do zbylých 12 byla umístěna vždy jedna želva.
  • pH nádrží se želvami bylo během celého experimentu statisticky významně vyšší (průměrně 7,3) než v nádržích bez želv (průměrně 7,0).
  • Vodivost nádrží se želvami bylo během celého konci experimentu statisticky významně vyšší (průměrně 251,7 µS.cm-1) než v nádržích bez želv (průměrně 161,5 µS.cm-1).
  • Množství rozpuštěného kyslíku se mezi oběma skupinami nádrží nelišilo.
  • V nádržích se želvami roste v průběhu experimentu množství sedimentu výrazně rychleji, na konci dosahuje téměř dvojnásobku ve srovnání s nádržemi bez želv.
  • Přítomnost želv neovlivnila množství perifytonu, ani množství rozkládajícího se listového opadu.
  • Celková početnost bezobratlých je vyšší v nádržích se želvami, jednotlivé skupiny ale nereagují stejně. Vyšší je počet ploštic a jepic, zatímco přítomnost želv neovlivňuje početnost vážek, dvoukřídlých a brouků.
Grafické přílohy: 
Vliv želvy nádherné na funkci ekosystému
Vliv želvy nádherné na funkci ekosystému
Vliv želvy nádherné na funkci ekosystému
Vliv želvy nádherné na funkci ekosystému
Vliv želvy nádherné na funkci ekosystému
Vliv želvy nádherné na funkci ekosystému
Zdroj: 
Lindsay, M. K., Zhang, Y., Forstner, M. R., & Hahn, D. (2013). Effects of the freshwater turtle Trachemys scripta elegans on ecosystem functioning: an approach in experimental ponds. Amphibia-Reptilia, 34(1), 75-84.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.