Vliv a účinnost speciálních bariér na úmrtnost kočky divoké na dálničních úsecích

Verze PDF

Rozrůstající se silniční sítě jsou čím dál tím větším problémem pro faunu žijící v její blízkosti. V mnohých státech je snaha k co nejšetrnějšímu způsobu stavění silnic tak, aby měla zvířata možnost přejít bez úhony. Silniční mortalita je velký problém i pro populaci kočky divoké (Felis silvestris) a tak se autoři rozhodli otestovat funkčnost nově vyvinutého opatření, které vzniklo v rámci stavby nové dálnice v JZ Německu a mělo zabránit zbytečnému úhynu hlavně tohoto zvířete. Předpokládali, že zábrana vstupu na dálnici tohoto typu bude jen těžko překonávaná kočkou divokou a v nejhorším případě bude mít tato bariéra za následek dvě izolované populace. Dále byly nasbírány údaje o úmrtnosti daného druhu na různých úsecích stejné dálnice s rozdílnými typy ohrazení. Mortalita byla 0,4 kusů kočky divoké na kilometr/rok na úsecích s běžnými opatřeními. Oproti tomu na úseku upraveném speciálními zábranami vyvinutými pro kočku divokou byla úmrtnost o 83% nižší. 

Využitelné výstupy: 

Zvířata byla monitorována ve dvou fázích. První fáze zahrnovala výstavbu dálnice v Německu a bylo pozorováno chování jedinců při pokusech o přebíhání nově vznikající komunikace a to pomocí telemetrie. Druhá fáze zahrnovala monitorování koček divokých v době stavění speciálního hrazení zabraňujícího těmto živočichům přecházet velmi vytíženou dálnici (nákres zařízení viz příloha). Úmrtnost divokých zvířat vinou silničního provozu se rapidně zvýšila v posledním desetiletí a je prokázáno, že tím trpí hlavně některé středně velké šelmy. I když postavením speciální bariéry byla mortalita koček divokých snížena o 83%, sami autoři přiznávají, že toto číslo může být zkresleno, jelikož může docházet „pouze“ ke srážce jedince s autem a toto zvíře pak může zemřít na nesledovaném území. Jednoduché ploty z pletiva kočky přelezly a na úmrtnosti nebylo poznat, zdali na úseku vůbec plot je či ne. Co se týče speciálního plotu, vytvořeného pro ochranu koček divokých, architekti se potýkali s problémy, jako jsou vjezdy na dálnici, které přerušily tuto hradbu. Také malé otvory, vzniklé nedůsledným postavením ohrazení, byly využity k přeběhu dálnice, což naznačuje potřebu kvalitně postavených bariér, na kterých bude záviset konečná úspěšnost této hradby. K dostání se na opačnou stranu kočky divoké preferují spíše otevřenější propustky. Mosty sloužící jako lesní cesty, které měly v průměru šířku 6 metrů, byly používány jen v nejnutnějších případech (lov kořisti). Možnou příčinou tohoto projevu chování by mohl být příliš otevřený prostor a ruší je i značný hluk. Nicméně, ani propustky nejsou bez chyby, pokud se na nich vyskytovala hustá vegetace, kočky se ho raději vyvarovaly. Byla také zjištěna preference některých propustků, za nimiž jedinci neváhali cestovat i více jak 2 km. Vhodné rozmístění vyhovujících propustků je podle autorů odhadováno v rozmezí 1,5 – 2,5 km. 

Grafické přílohy: 
Vliv a účinnost speciálních bariér na úmrtnost kočky divoké na dálničních úsecích
Zdroj: 
Klar N., Herrmann M., Kramer-Schadt S. 2009: Effects and Mitigation of Road Impacts on Individual Movement Behavior of Wildcats. Journal of Wildlife Management 73 (5): 631-638.
Zadal: 
Nella Mladěnková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.