Vliv těžby na genetickou diverzitu ropuch

Verze PDF

Degradace a přeměna půdního krytu rozhodně nejsou z hlediska člověka vítanými zásahy do životního prostředí. V určitých případech využívání krajiny, například při povrchové těžbě nerostů a hornin, ale k těmto jevům nevyhnutelně dochází. Z hlediska ochrany přírody však může jít o jedinečnou příležitost, jak zajistit vhodné životní podmínky pionýrským druhů rostlin a živočichů, které již v pokročilejších stadiích sukcese těžko konkurují jiným druhům. Tým francouzských biologů pod vedením Théa Flavenota se rozhodl porovnat genetickou diverzitu dvou druhů ropuch s odlišnými nároky na prostředí právě v oblasti zasažené těžbou. Druhem s vazbou na raná sukcesní stadia byla ropucha krátkonohá (Epidalea calamita), druhem preferujícím zarostlejší lokality byla ropucha obecná (Bufo bufo). Výsledky ukazují významný vliv plochy těžby na genetickou analýzu pionýrských druhů představovaných ropuchou krátkonohou.

Využitelné výstupy: 
  • Index fixace FST byl podobný pro oba druhy na všech zkoumaných lokalitách s výjimkou jedné lokality, na níž byl významně vyšší pro ropuchu krátkonohou.
  • U ropuchy obecné je genetická variabilita nejlépe vysvětlitelná plochou zapojeného lesa, bylinné vegetace (oba faktory pozitivně ovlivňují genetickou rozmanitost) a plochou silnic (negativně ovlivňuje genetickou rozmanitost).
  • U ropuchy krátkonohé je genetická variabilita nejlépe vysvětlitelná plochou zapojeného lesa (negativní vliv), plochou holé země bez vegetace a celkovou plochou lomů (pozitivní vliv).
  • Zajímavý závěr přinesl výsledek modelování krajiny v letech 1940, 1970 a 2000 a její vliv na současnou genetickou variabilitu. Tu u ropuchy obecné nejlépe vysvětluje stav krajiny z roku 1940, zatímco u ropuchy krátkonohé stav v roce 2000.
  • Povrchová těžba znamená pro některé druhy živočichů jednoznačně pozitivní faktor, který se podílí na jejich populační genetické diverzitě.
Grafické přílohy: 
Vliv těžby na genetickou diverzitu ropuch
Vliv těžby na genetickou diverzitu ropuch
Vliv těžby na genetickou diverzitu ropuch
Vliv těžby na genetickou diverzitu ropuch
Vliv těžby na genetickou diverzitu ropuch
Zdroj: 
Flavenot, T., Fellous, S., Abdelkrim, J., Baguette, M., & Coulon, A. (2015). Impact of quarrying on genetic diversity: an approach across landscapes and over time. Conservation Genetics, 16(1), 181-194.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.