Vliv rybničního hospodaření na hnízdění kachen

Verze PDF

V Evropě představují rybniční soustavy jeden z nejdůležitějších biotopů, které využívají ke hnízdění vrubozobí ptáci. Několik studií zdůrazňuje pozitivní efekt nepřítomnosti nebo malé hustoty ryb v rybnících na hnízdění kachen. Ryby dokážou velmi výrazně snižovat hustotu vodních bezobratlých. Konkurence mezi kachnami a rybami o tuto potravu může ovlivnit výběr prostředí hnízdících samic, velikost potravních okrsků vodících samic s mláďaty a také jejich hustotu. Na intenzivně obhospodařovaných rybnících může docházet k ovlivnění hnízdění kachen zvýšením kompetice mezi rybami a kachnami, následky umělého přikrmování kapra a hnojení rybníků a likvidací litorálního pásma s vegetací, sloužící jako potencionální místo k hnízdění. Vliv intenzity rybničního hospodaření na hnízdění kachen sledovala dvojice francouzských biologů. K hlavním výsledkům patří zjištění, že hustota ryb sice kompetici s kachnami zvyšuje, hnojení rybníků ji ale dokáže současně snižovat.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum probíhal na 103 rybnících vybraných ze 4 hlavních rybničních soustav Francie: Brenne ve střední, Dombes a Forez ve východní a Champagne v severní Francii.
  • Hnízdění kachen bylo viditelně ovlivněno dostupností potravy a hnízdních příležitostí.
  • Hustota hnízdních párů plovavých kachen byla obecně vyšší na rybnících s vyšší početností vodních bezobratlých vázaných na vodní rostliny a také tam, kde byla kompetice s kaprem nižší díky jeho menší obsádce.
  • Hustota hnízdních párů potápivých kachen klesá s hustotou biomasy vodních bezobratlých v sedimentu rybníků a s plochou rákosin v jejich okrajových částech.
  • Počet mláďat na pár je u potápivých kachen vyšší na hnojených než na nehnojených rybnících s výjimkou rybníků s velkými plochami rákosin (zajímavé je, že i denzita biomasy bezobratlých na ponořených makrofytech je vyšší na hnojených rybnících).
  • Počet mláďat na pár byl nižší u jedné rybniční soustavy, jejíž okolí bylo v posledních několika desítkách let přeměněno v ornou půdu k pěstování obilovin.
  • Hnízdění kachen je tedy ovlivňováno interakcí mezi denzitou kapra a hnojením. Autoři se domnívají, že hnojení zvyšuje denzitu zooplanktonu, čímž současně snižuje kompetici mezi kachnami a kaprem.
Grafické přílohy: 
Vliv rybničního hospodaření na hnízdění kachen
Vliv rybničního hospodaření na hnízdění kachen
Vliv rybničního hospodaření na hnízdění kachen
Vliv rybničního hospodaření na hnízdění kachen
Vliv rybničního hospodaření na hnízdění kachen
Vliv rybničního hospodaření na hnízdění kachen
Zdroj: 
Broyer, J., & Calenge, C. (2010). Influence of fish-farming management on duck breeding in French fish pond systems. Hydrobiologia, 637(1), 173-185.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.