Vliv podmínek prostředí na druhové složení makrofyt ve Střední Evropě

Verze PDF

Vliv rozmanitých faktorů prostředí na výskyt a početnost vodních rostlin je v posledních dvou desítkách let poměrně často diskutovaným problémem. K těm nejdůležitějším patří faktory limnologie vodního prostředí, ale vodní rostliny jsou ovlivňovány také geomorfologií prostředí, typem substrátu, klimatem, hydrologií nebo interakcemi s ostatními druhy společenstva. Existující studie přinesly výsledek, jež dokládá synergický vliv několika faktorů. Tyto studie se však ve velké většině věnují jedinému vybranému typu vodního prostředí a výzkum vlivu přírodních faktorů působících v tekoucích a stojatých vodách současně je poměrně vzácný. Právě takový přístup zvolili slovenští botanici při výzkumu faktorů ovlivňujících výskyt a početnost vodních makrofyt ve dvou oblastech Slovenska. Nejdůležitějšími zjištěnými faktory byly režim průtoku vody a podíl jemného substrátu na dně toku.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum probíhal v roce 2011 na dvou modelových plochách (Borská nížina a pánev Turčianské kotliny).
  • Celkový počet druhů zjištěných makrofyt dosáhl 72, z nichž přibližně třetina se ale vyskytovala vždy pouze v jedné z oblastí.
  • Kanonická korespondenční analýza (forward selection) ukazuje, že v Borské nížině mají statisticky doložitelný vliv na druhové bohatství ve vztahu k podmínkám prostředí 3 faktory prostředí (vysvětlující ale pouze 10,35 % variability dat), v Turčianské kotlině pak 7 faktorů (vysvětlujících 24,45 % variability dat); viz obrazová příloha.
  • Nejdůležitějšími zjištěnými faktory byly režim průtoku vody a podíl jemného substrátu na dně toku (vysvětlujících 3,57 % a 6,21 % variability dat pro první, resp. druhou oblast).
  • Nejsilnější vliv na čistou druhovou diverzitu však má v Borské nížině nadmořská výška a v Turčianské kotlině konektivita prostředí.
  • Pokud sledované faktory rozdělíme do skupin, mají největší vliv na diverzitu makrofyt faktory geografické a hydrologické.
Grafické přílohy: 
Vliv podmínek prostředí na druhové složení makrofyt ve Střední Evropě
Vliv podmínek prostředí na druhové složení makrofyt ve Střední Evropě
Vliv podmínek prostředí na druhové složení makrofyt ve Střední Evropě
Vliv podmínek prostředí na druhové složení makrofyt ve Střední Evropě
Vliv podmínek prostředí na druhové složení makrofyt ve Střední Evropě
Vliv podmínek prostředí na druhové složení makrofyt ve Střední Evropě
Vliv podmínek prostředí na druhové složení makrofyt ve Střední Evropě
Vliv podmínek prostředí na druhové složení makrofyt ve Střední Evropě
Zdroj: 
Hrivnák, R., Kochjarová, J., & Pal’ove-Balang, P. (2013). Effect of environmental conditions on species composition of macrophytes–study from two distinct biogeographical regions of Central Europe. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, (411), 09.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.