Vliv ochrany mokřadů na početnost vodních ptáků

Verze PDF

Existuje všeobecný nedostatek informací o tom, jaký mají mezinárodní smlouvy vliv na biologickou rozmanitost. Ramsarská úmluva o ochraně mezinárodně významných mokřadů je právě takovou mezinárodní politickou smlouvou. Bylo vytvořeno více než 2000 chráněných území po celém světě, která v současné době pokrývají více než 200 milionů ha. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1975, ale k dnešnímu dni nebylo dosud známo, zda skutečně znamená pro biodiverzitu výhody. Maroko je důležitou zastávkou a zimovištěm pro mnoho stěhovaných druhů vodních ptáků. Ptáci migrují přes Gibraltarský průliv a dále pokračují podél atlantského pobřeží Maroka a využívají mnoho mokřadů jako migrační zastávku, a tím z velké části obchází Saharskou poušť. Zatímco jiné druhy využívají marocké mokřady jako zimoviště. Navíc jsou tato místa celoročním domovem mnoha vodních ptáků včetně množství ohrožených druhů. V této studii byla hodnocena odpověď vodních ptáků na mokřady chráněné Ramsarskou úmluvou.

Využitelné výstupy: 
  • Bylo zkoumáno, zda Ramsarská úmluva, stejně jako národní chráněná území programem Sites d’IntérêtBiologique et Ecologique (SIBE) pozitivně ovlivnily početnost ptáků. Navíc byly porovnávány biotopové charakteristiky mokřadů v chráněných oblastech a početnost ptáků v souvislosti s biotopovou charakteristikou.
  • Kompletní datový soubor získaný za 21 let výzkumu obsahoval celkem 1533 průzkumů prováděných na 209 různých místech.
  • Bylo pozorováno více než 200 různých druhů ptáků z více než 200 mokřadů Maroka, ale ne všechny druhy byly vodní ptáci, a jen 105 druhů vodních ptáků bylo pozorováno dostatečně pravidelně (alespoň pět průzkumů a 10 jednotlivců), aby byly užitečné pro účely této studie. Tyto druhy patřily do osmi různých řádů a 21 čeledí a zahrnovaly jak ptáky stálé, tak stěhovavé.
  • Populační trendy vodních ptáků v marockých mokřadech byly významně pozitivní.
  • Druhová bohatost vodních ptáků a jejich početnost se prudce zvýšila u mokřadů chráněných Ramsarskou úmluvou oproti mokřadům bez vyhlášené ochrany. Také na chráněných územích programem SIBE došlo k průměrnému zvýšení početnosti ptáků.
Grafické přílohy: 
Vliv ochrany mokřadů na početnost vodních ptáků
Vliv ochrany mokřadů na početnost vodních ptáků
Vliv ochrany mokřadů na početnost vodních ptáků
Vliv ochrany mokřadů na početnost vodních ptáků
Vliv ochrany mokřadů na početnost vodních ptáků
Zdroj: 
Kleijn D., Cherkaoui I., Goedhart P. W, van der Hout J., Lammertsma D.: Waterbirds increase more rapidly in Ramsar-designated wetlands than in unprotected wetlands. Journal of Applied Ecology (2014) 51, 289–298.
Zadal: 
Eva Ježková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.