Vliv heterogenity prostředí na složení ptačích společenstev

Verze PDF

Struktura lesního prostředí je považována za klíčový faktor, který ovlivňuje složení hnízdních ptačích společenstev. Strukturálně jednodušší lesní celky jsou typické nižším počtem zastoupených hnízdících druhů ptáků i jejich nižší početností. Článek přináší srovnání 3 ptačích společenstev v pohoří Karpat a hledá vztah struktury lesa a diverzity avifauny. Výsledky ukazují, že polopřirozené lesy hostí bohatší společenstvo ptáků než lesy obhospodařované a že tento rozdíl dokáže překonat i přirozený úbytek druhů směrem k vyšším nadmořským výškám.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři srovnávali složení ptačích společenstev mezi třemi lokalitami: smíšeným bukovo-smrkovám lesem (BS) v nadmořské výšce cca 1000 m, smrkovým lesem (SL) v horní stromové zóně v nadmořské výšce cca 1510 m a hospodářským smrkovým lesem (HS) v nadmořské výšce cca 1000 m
  • Struktura vegetace se mezi všemi třemi lokalitami liší, HS má nejmenší strukturální složitost, nejmenší počet druhů stromů a také nejmenší pokryvnost nízké vegetace v nejnižším vegetačním patře.
  • Počet druhů a denzita společenstva hnízdících ptáků byla sledováno metodou mapování hnízdních teritorií v letech 2004-2006.
  • Druhová diverzita byla vyšší v polopřirozeném prostředí (BS 33 druhů; SL 28 druhů) než v hospodářském lese (21 druhů).
  • Stejný rozdíl byl zaznamenán pro denzitu hnízdících ptáků (BS 64,6 hnízdícího páru/10 ha; SL 57,6 hnízdícího páru/10 ha) než v hospodářském lese (53,6 hnízdícího páru/10 ha).
  • Zajímavé je, že složitější struktura lesního porostu na lokalitě SL přináší vyšší hodnoty sledovaných parametrů i přesto, že lokalita leží o 500 výškových metrů výše, než lokalita hospodářského lesa.
Grafické přílohy: 
Vliv heterogenity prostředí na složení ptačích společenstev
Vliv heterogenity prostředí na složení ptačích společenstev
Vliv heterogenity prostředí na složení ptačích společenstev
Vliv heterogenity prostředí na složení ptačích společenstev
Zdroj: 
Baláž, M., & Balážová, M. (2012). Diversity and abundance of bird communities in three mountain forest stands: effect of the habitat heterogeneity. Pol. J. Ecol, 60(3), 629-634.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.