Vliv genetické eroze na životní projevy rosničky zelené

Verze PDF

Fragmentace populací na malé skupiny jedinců je v současné době, bohužel, častým jevem na mnoha místech a u mnoha druhů živočichů a rostlin. V těchto malých subpopulacích pak dochází ke genetickému driftu a inbreedingu. Z hlediska jejich ochrany je velmi důležitou, ale relativně málo zkoumanou otázkou, jestli tyto jevy mohou ovlivňovat fitness jedinců. Jednou z metod je sledování korelace mezi genetickou variabilitou a fenotypovými projevy uvnitř a mezi populacemi. Takový přístup zvolili i autoři publikace, v níž zkoumali vliv individuální heterozygozity na velikost těla, kondici, reprodukční investici (u samců délka pobytu v chóru, u samic velikost snůšky a vajíčka) u rosniček zelených (Hyla arborea). Výsledkem je zjištění, že i v relativně malých populacích je u tohoto druhu míra inbreedingu nízká a snížená úroveň heterozygozity se na snížení fitness prozatím neprojevuje.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři srovnávali vztah míry heterozygozity na fitness u dvou velkých a dvou malých fragmentovaných populací v jihovýchodní Francii.
  • Předpokládali vliv genetické eroze přímo na reprodukční investice, nebo nepřímo přes vliv na velikost těla a kondici.
  • Autoři potvrdili u obou pohlaví silnou závislost mezi reprodukční investicí a velikostí těla – větší samice více investují do snůšek, větší samci se častěji účastní večerních chórů.
  • U obou malých populací byl potvrzen pokles heterozygozity, ani v jednom případě však přesto nedošlo ke snížení velikosti těla, kondice či reprodukčního úsilí jedinců.
  • Příčinou absence tohoto vztahu je pravděpodobně překvapivé zjištění, že i v relativně malých populacích dochází pouze k velmi malé míře inbreedingu (v tomto případě maximálně 20 % páření mezi příbuznými jedinci).
  • Autoři vyvozují, že škodlivý vliv fixace alel a snižování heterozygozity izolovaných populací je v tomto případě u dospělců zanedbatelný nebo je skrytý za přirozenou variabilitou.
  • Na základě tohoto a předchozího výzkumu na pulcích (Luquet E, David P, Lena JP, Joly P, Konecny L, Dufresnes C et al. (2011). Heterozygosity–fitness correlations among wild populations of European tree frog (Hyla arborea) detect fixation load. Mol Ecol 20: 1877–1887) předpokládají autoři vyšší negativní vliv snížené genetické diverzity již ve fázi larválního vývoje.
Grafické přílohy: 
Vliv genetické eroze na životní projevy rosničky zelené
Vliv genetické eroze na životní projevy rosničky zelené
Vliv genetické eroze na životní projevy rosničky zelené
Vliv genetické eroze na životní projevy rosničky zelené
Vliv genetické eroze na životní projevy rosničky zelené
Vliv genetické eroze na životní projevy rosničky zelené
Zdroj: 
Luquet, E., Lena, J. P., David, P., Prunier, J., Joly, P., Lengagne, T. & Plénet, S. (2013). Within-and among-population impact of genetic erosion on adult fitness-related traits in the European tree frog Hyla arborea. Heredity, 110(4), 347-354.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.