Vliv dopravní tepny na aktivitu a rozmanitost netopýrů

Verze PDF

Akustické sčítání netopýrů za pomocí detektoru bylo prováděno na 20 transektech rovnoběžných se silnicí M6, hlavní dopravní tepnou v Cumbrii (Velká Británie). Rovněž byly zaznamenány klimatické a biotopové proměnné a vztah mezi aktivitou netopýrů a těmito proměnnými byl zjišťován ordinální logistickou regresí. Silnice mají významný negativní vliv na loveckou aktivitu netopýrů a jejich rozmanitost, což bude pravděpodobně výsledek, který se může vztahovat na hmyzožravá netopýří společenstva i v jiných oblastech. Zmírňující opatření vyžadují, aby byly silnice více prostupné prostřednictvím účinných struktur, jako jsou podchody a nadchody a aby byl zlepšen stav biotopu do 1 km od velké silnice. Vzhledem k tomu, že není známa účinnost zmírňujících opatření, je zapotřebí zahájit dobře nastavený monitoring.

Využitelné výstupy: 

Je dobře známo, že silnice mají významný, obvykle negativní, vliv na druhy a ekosystémy. Navzdory ochraně, které požívají v mnoha evropských zemích, byl doposud málo studován vliv silnic na netopýry. V této studii autoři zjišťovali odpověď na jednoduchou otázku, zda je aktivita netopýrů a jejich rozmanitost korelována se vzdáleností od dopravní tepny.
Akustické sčítání netopýrů za pomocí detektoru bylo prováděno na 20 transektech rovnoběžných se silnicí M6, hlavní dopravní tepnou v Cumbrii (Velká Británie). Rovněž byly zaznamenány klimatické a biotopové proměnné a vztah mezi aktivitou netopýrů a těmito proměnnými byl zjišťován ordinální logistickou regresí.
Celková netopýří aktivita, druhová pestrost a aktivita netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) byly pozitivně korelovány se vzdáleností od silnice. Celková aktivita vzrostla více než třikrát z 0 na 1600 m od silnice. Tyto výsledky byly setrvalé po dobu sledovaných dvou let. Aktivita netopýrů a jejich rozmanitost vzrostly s výškou a kontinuitou pokryvu stromů a křovin podél silnice. Pravděpodobnost pozorování více druhů vzrostla se vzdáleností od silnice. Bez ohledu na biotop a dobu pozorování klesala aktivita netopýrů v blízkosti silnice. Snížená aktivita může být způsobena světelnou zátěží, hlukem, bariérovým efektem nebo zvýšenou mortalitou. Hlukové znečištění není pravděpodobně důvodem, protože míra hluku byla nízká a neměnná po vzdálenost 100 m. Nejpravděpodobnějším vysvětlením snížené aktivity netopýrů v blízkosti silnic je bariérový efekt a zvýšená mortalita v důsledku kolizí s vozidly. Mortalita netopýrů je relativně vysoká, protože většina druhů přeletuje ve výšce projíždějících vozidel. Silnice postavená v blízkosti mateřské kolonie může významně ovlivnit domovské okrsky jedinců, jednak jako bariéra, jednak může přinutit netopýry změnit domovský okrsek. Skutečnost, že silnice hraje patrně roli jako bariéra, naznačují pouhé tři přelety netopýrů nad silnicí (všechno netopýři rodu Notula). Je vysoce pravděpodobné, že bariérový a okrajový efekt významně ovlivňují demografii a rozšíření lokálních populací netopýrů. Počet druhů klesal s blízkostí silnice, což značí, že některé druhy mohou být silněji ovlivněny než jiné.           
Silnice mají významný negativní vliv na loveckou aktivitu netopýrů a jejich rozmanitost, což bude pravděpodobně výsledek, který se může vztahovat na hmyzožravá netopýří společenstva i v jiných oblastech. Zmírňující opatření vyžadují, aby byly silnice více prostupné prostřednictvím účinných struktur, jako jsou podchody a nadchody a aby byl zlepšen stav biotopu do 1 km od velké silnice. Vzhledem k tomu, že není známa účinnost zmírňujících opatření, je zapotřebí zahájit dobře nastavený monitoring.

Zdroj: 
Berthinussen A. and Altringham J. 2012: The effect of a major road on bat activity and diversity. Journal of applied ecology 49: 82 - 89.
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.