Vliv automobilové dopravy na kvalitu ptačích populací

Verze PDF

Kvůli rozsáhlému rozvoji dopravní sítě zemřou na silnicích miliony zvířat ročně. Tento trend má nezpochybnitelný vliv na životní prostředí a zároveň vyvstává otázka, zda automobilová doprava, stejně jako přirození predátoři, selektuje z populace pouze slabé jedince. Studie prováděná v jihovýchodním Polsku srovnává jedince zabité na silnici a ulovené predátory. Konkrétně jde o strnada obecného (Emberiza citrinella), vlaštovku obecnou (Hirundo rustica) a pěnkavu obecnou (Fringilla coelebs).
V době od dubna do srpna mezi lety 2002-2009 byly sbírány zbytky kořisti pod hnízdy šesti párů krahujce obecného (Accipiter nisus) a zároveň ve stejném období také ptáci sražení auty. Nutriční stav zkoumaných jedinců byl odhadnut pomocí ptilochronologie, což je metoda umožňující zjistit kondici ptáka na základě šířky světlých a tmavých růstových proužků na perech.
Výsledky studie ukazují, že ptáci sražení autem byli průkazně v lepší kondici než ti, kteří byli uloveni predátorem. Predátoři tedy z populace selektují slabé a nemocné jedince ve špatné kondici, zatímco srážka s autem náhodně eliminuje zdravé jedince.
 

Využitelné výstupy: 

Práce ukazuje, že i neinvazivní technika ptilochronologie může být použita pro účely ochrany přírody. Navíc také umožňuje zjistit kondici daného jedince, pokud nejsou k dispozici obtížněji získatelná data jako je délka tarsu či velikost křídla.
 
Ochranářské důsledky zjištění této práce jsou dalekosáhlé a to zejména ve společnosti, kde je silniční doprava hlavním způsobem přepravy. Pokud tyto člověkem vytvořené habitaty zabíjejí výraznou část populace bez ohledu na kondici jedinců, může to vést k tomu, že fragmentované populace se kvůli ztrátám fyzicky zdatných jedinců mohou dostat až do kritického stavu. Častá úmrtí zdravých jedinců v populaci vlivem srážky s automobilem mohou také výrazně zhoršovat situaci klesajících či ohrožených populací ptáků.
 
Vzhledem ke stále rostoucí hustotě silniční sítě a obecnému rozvoji silniční dopravy nejde již v případě úhynu ptáků kvůli srážkám s automobilem o okrajový problém, ale je nutné se na tuto problematiku podrobně zaměřit a je třeba při dalších výstavbách silnic brát v potaz i ochranu ptačích populací.
 

Grafické přílohy: 
Vliv automobilové dopravy na kvalitu ptačích populací
Vliv automobilové dopravy na kvalitu ptačích populací
Zdroj: 
Bujoczek M., Ciach M., Yosef R. 2011: Road-kills affect avian population quality. Biological Conservation 144: 1036-1039.
Zadal: 
Klára Šíchová
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.