Určení rybníků vysoké kvality pro vážky – implikace pro agro-envi programy

Verze PDF

V této studii se autoři zaměřili na to, jaké parametry v krajinném měřítku nejvíce ovlivňují druhovou pestrost a početnost vážek a zda současná opatření realizovaná v rámci agro-environmentálních programů umožňují zachovat kvalitu rybníků a být prospěšná pro populace vážek. Autoři sledovali výskyt vážek na 29 rybnících v nížinné zemědělské krajině ve čtyřech oblastech ve Velké Británii. Ze studie vyplývá, že pro výstavbu kvalitního rybníka s výskytem vážek je nutné zohlednit více různých faktorů: maximalizace nesečené vegetace v povodí přítoku rybníka, podpora výskytu vzplývavé a ponořené vegetace, zachování otevřené hladiny a tvorba a zachování dalších rybníků v blízkosti existujících.

Využitelné výstupy: 

V této studii se autoři zaměřili na to, jaké parametry v krajinném měřítku nejvíce ovlivňují druhovou pestrost a početnost vážek a zda současná opatření realizovaná v rámci agro-envronmentálních programů umožňují zachovat kvalitu rybníků a být prospěšná pro populace vážek. Autoři sledovali výskyt vážek na 29 rybnících v nížinné zemědělské krajině ve čtyřech oblastech ve Velké Británii. Vážky byly sledovány pomocí sběru exuvií v letech 2006 – 2008. Pro každý rybník bylo sledováno deset parametrů – věk rybníka, variabilita vodní hladiny, přítomnost nesečeného okraje, sešlap dobytkem, vzdálenost k nejbližšímu rybníku, vyschnutí rybníka, (ne)přítomnost ryb, průhlednost, zastoupení stromů a vegetační typ rybniční vegetace.
Celkem bylo sebráno 11 025 exuvií náležejících 9 druhům zygopter (stejnokřídlice) a 7 druhům anisopter (nestejnokřídlí). Druhová pestrost kolísala od 0 po 12 druhů na rybník.
Na rybnících se vzplývavou a ponořenou vegetací byl sebrán nejvyšší počet exuvií, dále pak na rybnících se vzplývavou vegetací a hvězdoši rodu Callitriche. Rybníky s omezenou nebo chybějící vegetací obsahovaly nejnižší počet exuvií, stejně jako rybníky pouze s emerzními dvouděložnými rostlinami. Nově vzniklé rybníky obsahovaly více exuvií než starší rybníky. Početnost exuvií klesala s rostoucím zakalením vody.
Typ vegetace a její rozsah zřetelně ovlivnily početnost a druhovou pestrost vážek. Vodní vegetace zvyšuje druhovou pestrost a početnost vážek poskytováním refugií před predátory, zajištěním přítomnosti kořisti, podporou ovipozice atp. Nedostatek vodní vegetace a nízké zastoupení exuvií v zakalených vodách potvrzuje výsledky předešlých studií. Zvýšený zákal vyúsťuje ve sníženou fotosyntetickou aktivitu, nižší zastoupení rostlin a tím i kořisti, a také v omezení výskytu druhů, jejichž larvy loví na základě vizuálního stimulu.
Přítomnost nesečené vegetace v okolí rybníka pozitivně ovlivňovala druhovou pestrost,  nikoli však početnost vážek. Kladný vliv na druhovou pestrost se ale projevoval jen u rybníků s určitým typem vegetace. Rybníky s absencí vzplývavé a ponořené vegetace neobsahovaly žádné exuvie bez ohledu na přítomnost nesečeného okolí rybníka. Nesečené plochy samy o sobě proto nemohou poskytnout pro vážky rybník dobré kvality.
Z výsledků vyplývá, že druhová pestrost klesala se vzrůstající vzdáleností nejbližšího rybníku. Tato zjištění by měla být vzata v potaz při plánování a výstavbě rybníků, protože druhy s chabou schopností disperze mohou profitovat z přítomnosti blízkých rybníků.
Vážky se vyskytovaly i v rybnících se zastoupením ryb a obojživelníků, což značí, že se mohou koexistovat, alespoň na rybnících s dobrou kvalitou. Nebyl zjištěn negativní vliv přítomnosti ryb na durhovou pestrost vážek.
Ze studie vyplývá, že pro výstavbu kvalitního rybníka s výskytem vážek je nutné zohlednit více různých faktorů: maximalizace nesečené vegetace v povodí přítoku rybníka, podpora výskytu vzplývavé a ponořené vegetace, zachování otevřené hladiny a tvorba a zachování dalších rybníků v blízkosti existujících.              

Zdroj: 
Raebel E.M., Merckx T., Feber R.E., Riordan F, MacDonald D.W., D.J. Thompson 2011: Identifying high-quality pond habitats for Odonata in lowland England: implications for agri-environment schemes. Insect Conservation and Diversity 5 (6): 422-432. doi: 10.1111/j.1752-4598.2011.00178.
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.