Úmrtnost savců na českých silnicích a náklady spojené s odstraňováním škod po srážkách s vozidly

Verze PDF

Tato studie se zabývá mortalitou savců na českých silnicích. Jedním z výsledků je i tento článek pojednávající o úmrtnosti savců na komunikacích a následné vyčíslení škod vzniklých při kolizích se zvířaty. K tomu, aby se došlo k co nejpřesnějším výsledkům, byly použity dotazníky, zjišťující množství srážek se zvířaty a škody způsobené touto kolizí. Hodnoty získané tímto způsobem jsou pouze pro Českou Republiku. Byla zjištěna roční úmrtnost 11 druhů savců. Nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána u běžných druhů, jako je zajíc polní (Lupus europaeus) a srnec obecný (Capreolus capreolus). K poškození vozidla nejčastěji dochází po srážce s kopytníky. Tento typ nehody bývá také nejnákladnější na opravu vozidla. V případě, že by se každý uhynulý jedinec, který zemřel po srážce s automobilem, měl nahradit novým jedincem, tyto náklady by byly opět nejvyšší u zajíce polního a srnce obecného. Hodnoty spojené s reintrodukcí jedinců by dosahovaly něco kolem 100 milionů euro.

Využitelné výstupy: 

Zvířata usmrcená kolizemi s dopravními prostředky jsou důsledkem narůstající automobilové dopravy. Srážka s autem je jednou z nječastějších příčin úmrtí mnoha volně žijících druhů zvířat. V mnoha případech silniční mortalita značně převyšuje přirozenou příčinu úmrtí a velmi nepříznivě tak ovlivňuje životaschopnost některých druhů zvířat. Tento fakt také souvisí s bezpečností na silnici. Není vyjímkou, že po nehodě se zvířetem bývá zraněná i posádka automobilu či jsou přímo ohroženi i další účastníci silničního provozu.
V průběhu roku 2011 bylo nasbíráno 1008 vyplněných dotazníků. 42% respondentů uvedlo minimálně jednu kolizi se zvířetem. Ke zranění vinou dopravní nehody se zvířetem nedošlo u 91,9% dotazovaných, zbytek byl zraněn lehce. Pomocí nasbíraných dat byl stanoven průměrný počet srážek se zvířetem: na 100 000 obytel připadá 3,3- 14,6 usmrcených zvířat za rok a na 1000 km silnic připadá 6,8- 17,4 zvířat za rok. Ze studie také vyplývá výsledek týkající se zkušenosti řidiče. Ti, co měli najeto více kilometrů, byli úspěšnější ve snaze vyhnout se zvířeti. Většina kolizíí byla hlášena se zajícem polním (a to více jak 29% případů). Srážky se srncem obecným, kočkou domácí, ježky (vzhledem k obtížnosti rozpoznání ježka východního a západního byl určen pouze jako ježek), kunami (podobně jako u ježka nebylo rozpoznáváno, o jaký konkretní druh jde), liškou obecnou, prasetem divokým a psem domácím byly zaznamenány u 2-4% nehod. Střet s veverkou obecnou a jezevcem lesním byl zaznamenán u více jak 1%  respondentů. Ostatní druhy byly nahlášeny u méně než 1% dotazovaných. Ke srážce se zvířetem nejčastěji dochází na silnicích III. třídy a na rychlostních silnicích.

Zdroj: 
Mrtka J., Borkovcová M. 2013: Estimated mortality of mammals and the costs associated with animal–vehicle collisions on the roads in the Czech Republic. Transportation Research Part D 18: 51-54.
Zadal: 
Nella Mladěnková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.