Umělé vodoteče náhradním biotopem pro biodiverzitu údolních niv?

Verze PDF

Řeky a údolní nivy patří k druhově nejbohatším biotopům ve střední Evropě. Díky silnému antropogennímu tlaku se ale plocha říčních niv velmi rychle zmenšuje a jejich ekologická role je ohrožena. Také říční toky jsou cílem ekonomických zájmů člověka a dochází k jejich výraznému přetváření. Není proto divu, že při obnově přirozeného rázu krajiny jsou i vodní cesty důležitým prvkem celého konceptu. Neexistuje ale příliš dokladů o jejich skutečném významu pro biodiverzitu. Jedna z prvních publikací studujících tento problém vyšla v časopise Ecological Engineering. Tým německých biologů si dal za cíl zjistit, zda jsou uměle vybudované vodní cesty schopny hostit stejně pestrou biodiverzitu jako přirozené biotopy říčních niv. Výsledek ukazuje, že v tomto konkrétním případě není schopen umělý kanál přirozené prostředí nahradit.
 

Využitelné výstupy: 
  • Tým srovnával druhové složení rostlin a funkční a strukturální diverzitu na dvou vodotečích – na řece Ems v severozápadním Německu a k ní paralelním vodním kanále Dortmund-Ems.
  • Mezi oběma toky jsou výrazné rozdíly v druhovém složení rostlin.
  • Rostliny rostoucí podél umělého kanálu jsou převážně generalisty, schopnými existovat i na člověkem narušovaných územích; rostliny rostoucí podél řeky jsou charakteristické pro říční nivy jako takové.
  • Druhová diverzita je až o 10 % vyšší podél kanálu, díky výraznější okolní heterogenitě prostředí.
  • Naopak funkční diverzita struktury prostředí je až o 5 % vyšší podél řeky.
  • Množství ohrožených druhů je na obou sledovaných plochách podobné.
  • Výsledek ukazuje, že přestože mohou umělé kanály tohoto typu hostit poměrně pestré společenstvo rostlin, v žádném případě nejsou plnohodnotnou náhradou biotopu říčních niv.
Grafické přílohy: 
Umělé vodoteče náhradním biotopem pro biodiverzitu údolních niv?
Umělé vodoteče náhradním biotopem pro biodiverzitu údolních niv?
Umělé vodoteče náhradním biotopem pro biodiverzitu údolních niv?
Umělé vodoteče náhradním biotopem pro biodiverzitu údolních niv?
Zdroj: 
Harvolk, S., Symmank, L., Sundermeier, A., Otte, A., & Donath, T. W. (2014). Can artificial waterways provide a refuge for floodplain biodiversity? A case study from North Western Germany. Ecological Engineering, 73, 31-44.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.