Udržování metapopulační dynamiky rosničky zelené pomocí zakládání nových lokalit

Verze PDF

Jedním z nejvýraznějších problémů udržování biodiverzity v současné člověkem výrazně pozměněné krajině je fragmentace prostředí a narušení fungování metapopulační dynamiky jednotlivých druhů. Jedním ze způsobů, jak obnovit původní propojenost jednotlivých populací, je tvorba nových vhodných lokalit. Tento způsob podpory je používán velmi často u obojživelníků, u nichž je díky výrazně ostrůvkovitému rozšíření riziko vymírání lokálních populací poměrně vysoké. Kolektiv herpetologů pod vedením Gwenaëale Le Lay se rozhodl zhodnotit efektivitu takového managementového řešení u rosničky zelené (Hyla arborea) ve Švýcarsku sledováním rychlosti kolonizace a původu kolonizujících jedinců na nově založených lokalitách v intenzivně obhospodařované krajině. Výsledky ukazují, že minimálně u tohoto druhu jde o vhodně zvolenou strategii ochrany a podpory populace.

Využitelné výstupy: 
  • Na čtyřech nově zbudovaných rybnících bylo za tři roky sledování odchyceno 85 jedinců rosničky zelené.
  • Z nich celkem 30 jedinců bylo pomocí genetických metod identifikováno jako jedinci pocházející ze známých okolních populací.
  • Byla zjištěna negativní korelace mezi geografickou vzdáleností zdrojové populace a počtem imigrantů.
  • Celých 66 % imigrantů pocházelo z populací vzdálených maximálně 500 metrů, 30 % z lokalit mezi 500 a 2500 m a 4 % ze vzdálenosti 2500-5400 m.
  • Ani 25 metrů široká řeka není pro rosničku nepřekonatelnou bariérou (čtyři jedinci).
  • Autoři hodnotí udržování vysoké hustoty vhodných rozmnožovacích lokalit rosničky zelené jako účinnou ochranářskou strategii ke zvýšení propojenosti místní metapopulační sítě v intenzivně obhospodařované krajině.
Grafické přílohy: 
Udržování metapopulační dynamiky rosničky zelené pomocí zakládání nových lokalit
Zdroj: 
Le Lay, G., Angelone, S., Holderegger, R., Flory, C., & Bolliger, J. (2014). Increasing Pond Density to Maintain a Patchy Habitat Network of the European Treefrog (Hyla arborea). Journal of Herpetology 49(2): 217-221.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.