Ubývá hadů ve světě?

Verze PDF

S rostoucí expanzí lidské společnosti přichází z různých částí planety stále častější doklady úbytku biodiverzity. Takové dlouhodobé studie se týkají prakticky všech skupin obratlovců, od ryb, obojživelníků a plazů přes ptáky až k savcům. V případě ptáků, a zejména obojživelníků již jde o globální jev, jehož přesné příčiny zatím nejsou zcela jasné. Naopak u jiných jsou příčiny jasné, ať už jde o důsledky znečištění, úbytku a změny prostředí, nemocí, přílišného využívání či klimatických změn. Mezi plazy patří hadi k vrcholovým predátorům a jejich úbytek může znamenat v postižených ekosystémech významné nebezpečí pro jejich normální fungování. Pravděpodobně díky skrytému způsobu života stojí spíše na okraji zájmu vědců, kteří se populačními trendy zabývají. Zatímco u plazů jako celku již byly úbytky také zaznamenány, v případě hadů jde jen o limitovaný počet dokladů. Mezinárodní tým herpetologů publikoval analýzu populačních trendů hadů v několika oblastech světa, v níž dokládají, že úbytek diverzity se nepopiratelně týká také této skupiny obratlovců.

Využitelné výstupy: 
  • Datový soubor pro analýzu vznikl z výsledků dlouhodobého sledování 17 populací 8 druhů hadů ve Velké Británii, Francii, Itálii, Nigérii a Austrálii.
  • U většiny sledovaných populací (11 případů) došlo během studia k výraznému synchronnímu propadu početnosti.
  • 5 populací vykazuje stabilní početnost (jedna ve Velké Británii, dvě na kontinentální Evropě, jedna v Nigérii a jedna v Austrálii).
  • Pouze jediná populace ze 17 zkoumaných vykázala během studie mírný nárůst početnosti (populace štíhlovky Hierophis viridiflavus ve Francii).
  • Všechny stabilní populace žijí v chráněných územích, zatímco početnost všech populací na územích s rostoucím antropogenním tlakem klesají, stejný pokles ale vykazuje i 8 populací v chráněných územích.
  • Většina klesajících populací ukazuje stejný průběh: nejdříve období stability, pak cca čtyřleté období s prudkým poklesem početnosti, následované dalším obdobím stability, ale bez návratu k původním hodnotám početnosti.
  • Zajímavé je, že pokles početnosti samic je ve většině populací statisticky významně výraznější než pokles početnosti samců (průměr 81,2 % vs. 63,8 %).
Grafické přílohy: 
Ubývá hadů ve světě?
Ubývá hadů ve světě?
Ubývá hadů ve světě?
Ubývá hadů ve světě?
Zdroj: 
Reading, C. J., Luiselli, L. M., Akani, G. C., Bonnet, X., Amori, G., Ballouard, J. M., & Rugiero, L. (2010). Are snake populations in widespread decline?. Biology Letters, rsbl20100373.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.