Úbytek chřástalů polních v Británii v závislosti na změně habitatu

Verze PDF

Počty chřástalů v Británii klesají již více než 100 let. Tato studie se zabývá sčítáním zpívajících samců chřástalů polních (Crex crex) v zemědělské krajině, na sedmi lokalitách v Británii a Irsku v letech 1988–1991. Autoři testovali hypotézu, že změny ve vegetačním krytu a jeho obhospodařování přispívají k negativním populačním trendům chřástala.
K popisu vhodnosti lokality pro chřástaly byl počítán index vhodnosti habitatu (HSI – Habitat Suitability Index). HSI je odvozen od logistické regrese modelu závislosti mezi změnou výskytu chřástala mezi lety 1978–1988 a vegetačním krytem v roce 1988. HSI se ukázal jako velmi vhodný, neboť vysvětloval změny v početnosti chřástalů lépe než jakákoli jiná vegetační charakteristika. Je nepravděpodobné, že by za pokles chřástalů mohly jiné faktory, než které autoři popsali v rámci HSI.

Využitelné výstupy: 

Během tří let poklesly stavy chřástalů na sledovaných lokalitách celkově o 31 %. Jednotlivé lokality se lišily v míře populačních změn během tříletého sčítání (od 4 % nárůstu po 70 % pokles).
Sklizeň na siláž působí populaci chřástalů větší problémy než sklizeň na seno, protože probíhá dříve a dochází při ní k přímému usmrcování ptáků žacími stroji. Navíc dochází k odstranění vegetačního krytu, takže i ptáci, kteří seč přežijí, se ocitnou ve zcela nevhodném biotopu.
Navzdory dílčím rozdílům mezi lokalitami se zdá být vliv některých typů porostu a způsobu obhospodařování stejný na celém sledovaném území. Jediný faktor, ze kterého by chřástal mohl profitovat představuje rozšiřování ploch, na kterých roste rákos či chrastice rákosovitá.
Výsledky studie naznačují, že prevence nebo restaurace změn biotopů na hnízdištích chřástala může zastavit nebo zvrátit klesající trend v početnosti chřástalů.
 
Obrázek:
(a–h) Změny v průměrném zastoupení vegetačního krytu.
(i) Změny indexu vhodnosti biotopu – HSI – mezi roky 1988 (prázdné sloupce) a 1991 (šrafované sloupce).
(a) Iris pseudacorus; (b) vlhké louky s dominantním zastoupením Juncus spp.; (c) vlhké louky s dominantním postavením Carex spp.; (d) krátkostébelné suché pastviny; (e) louky sekané na seno; (f) siláž; (g) Phalaris arundinacea a Phragmites australis; (h) nevhodný povrch.
Hvězdičky značí statistickou významnost změn ohodnocenou Monte Carlo testem:  *P < 0,05; **P < 0,01; ***P< 0,001.

Grafické přílohy: 
Úbytek chřástalů polních v Británii v závislosti na změně habitatu
Zdroj: 
Green R.E., Stowe T.J. 1993: The Decline of the Corncrake Crex crex in Britain and Ireland in Relation to Habitat Change. Journal of Applied Ecology 30: 689-695.
Zadal: 
Michal Němec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.