Trend početnosti ropuchy krátkonohé v Británii a jeho příčiny

Verze PDF

V posledním čtvrtstoletí se velmi intenzivně hovoří o globální krizi obojživelníků. S tou je spojeno úplné vymření několika (možná i desítek) druhů a výrazný populační úbytek u dalších stovek z nich. Na druhou stranu je ale třeba zmínit, že několik druhů, ještě nedávno považovaných za vymřelé, se podařilo na vhodných lokalitách znovu objevit. Také z tohoto důvodu je velmi důležité sledování trendů početnosti. U obojživelníků si ale často nevystačíme s několika lety, neboť fluktuace početnosti a závislost úspěšnosti rozmnožování jsou zejména u žab (a pro evropské druhy to platí téměř bez výjimky) spíše typickými znaky. Z tohoto důvodu britští herpetologové monitorují populační trendy ostrovních druhů dlouhodobě a výsledky týkající se ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) publikovali v časopise Animal Conservation. Pro české prostředí může být zajímavý objevený vztah mezi početností druhu a spásáním domácím dobytkem.

Využitelné výstupy: 
  • Studie shrnuje vývoj početnosti v letech 1990-2009.
  • V tomto období se jeví populace ve Velké Británii jako stabilní, alespoň z výsledků získaných metodou sčítání snůšek (použitý matematický model naznačuje velmi mírný pokles).
  • Populační růst je závislý na „produkci“ mláďat v roce předchozím.
  • Populace na dlouhodobě spásaných plochách prosperují lépe než populace na plochách nespásaných.
  • Autoři shrnují, že za současné situace je nezbytnou podmínkou stability populací velké množství metamorfujících mláďat a zároveň vysoká intenzita spásání lokality (to znamená > 0,1 dobytka.ha-1).
Grafické přílohy: 
Trend početnosti ropuchy krátkonohé v Británii a jeho příčiny
Trend početnosti ropuchy krátkonohé v Británii a jeho příčiny
Trend početnosti ropuchy krátkonohé v Británii a jeho příčiny
Trend početnosti ropuchy krátkonohé v Británii a jeho příčiny
Trend početnosti ropuchy krátkonohé v Británii a jeho příčiny
Zdroj: 
Buckley, J., Beebee, T. J. C., & Schmidt, B. R. (2014). Monitoring amphibian declines: population trends of an endangered species over 20 years in Britain. Animal Conservation, 17(1), 27-34.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.