Translokace jako opatření při ochraně čolka velkého – zkušenosti z Anglie

Verze PDF

Ačkoliv je čolek velký ve většině evropských států chráněným druhem obojživelníka, často se ochrana tohoto druhu dostává do konfliktu s rozvojem lidské infrastruktury a zástavby. Jednou z využívaných metod záchrany takto ohrožených populací jsou translokace všech jedinců. Autoři studie hodnotí translokační projekty ve Velké Británii v letech 1990-2001. Ačkoliv u většiny translokací je doloženo rozmnožování druhu v následující sezóně, jejich schopnost dlouhodobé existence není známá.

Využitelné výstupy: 
  • Více než polovina z 345 schválených projektů nedoložila žádnou zprávu o prováděných záchranných akcích.
  • Počet translokačních projektů ve zkoumaném období roste z počátečních 10 za rok na více než 80 v roce 2000.
  • Celkové roční výdaje na ochranářské projekty čolka velkého ve Velké Británii dosahují v průměru 1,5 miliónu liber.
  • U většiny projektů jsou translokovaní jedinci vypouštěni na vhodné území uvnitř místa výstavby nebo sousední pozemky.
  • Celkový počet translokovaných jedinců na projekt ve sledovaném období postupně klesá, je ale korelován s velikostí zasaženého území a také úsilí, s jakým jsou čolci chytáni.
  • Ačkoliv jsou všechny zničené vodní plochy nahrazovány novými, celková plocha vodního biotopu klesá.
  • Autoři upozorňují na absenci dlouhodobého sledování úspěšnosti translokačních projektů.
Grafické přílohy: 
Translokace jako opatření při ochraně čolka velkého – zkušenosti z Anglie
Translokace jako opatření při ochraně čolka velkého – zkušenosti z Anglie
Translokace jako opatření při ochraně čolka velkého – zkušenosti z Anglie
Translokace jako opatření při ochraně čolka velkého – zkušenosti z Anglie
Zdroj: 
Edgar, P. W., Griffiths, R. A., & Foster, J. P. (2005). Evaluation of translocation as a tool for mitigating development threats to great crested newts (Triturus cristatus) in England, 1990–2001. Biological Conservation, 122(1), 45-52.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.