Toxicita pesticidů pro larvy obojživelníků

Verze PDF

Vodní a mokřadní biotopy patří k nejohroženějším, co se týká splachů umělých hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin ze zemědělských ploch. Tyto látky mohou být inkorporovány do těl rostlin a následně býložravými bezobratlými živočichy i obratlovci transportovány do potravní sítě, mohou ale mít i přímý vliv na živočichy, kteří v těmito látkami zasažených biotopech žijí nebo se rozmnožují. Jednou z nejcitlivějších skupin obratlovců v tomto smyslu jsou obojživelníci, obzvláště jejich raná vývojová stadia, tedy embrya a larvy. Obvyklým způsobem určení toxicity látky je determinace její střední smrtné dávky LD50 nebo střední smrtné koncentrace LC50. Ačkoliv jde o hodnoty užitečné, nepopisují biochemické mechanizmy účinku látek. Navíc jsou často výsledkem laboratorního testování jednoho nebo mála druhů. Turecký toxikolog Abbas Güngördü ve své publikaci srovnal působení dvou běžně používaných organofosfátových pesticidů – glyfosátu a methidathionu – na larvy tří druhů žab. Glyfosát je systémový širokospektrální herbicid globálně používáný na plevele na polích kulturních rostlin, metridathion je používán jako insekticid.

Využitelné výstupy: 
  • Toxický efekt obou látek byl zkoumán u raných larválních stadií skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus), ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis) a drápatky vodní (Xenopus laevis).
  • Pulci byli vystaveni různým koncentracím obou látek po dobu 96 hodin.
  • LC50 byla stanovena pro methidiathon a glyfosát na 25,7/19,6 mg aktivní složky.l-1 pro P. viridis, 27,4/22,7 mg aktivní složky.l-1 pro P. ridibundus a 15,3/5,05 mg aktivní složky.l-1 pro larvy X. laevis.
  • Jako známky intoxikace byly sledovány hodnoty glutathion S-transferázy (GST), acetylcholinesterázy (AChE), karboxylesterázy (CaE), glutathion reduktázy, laktát dehydrogenázy a aspartát aminotrasferázy.
  • Expozice metridathionu vyvolala u všech druhů inhibici aktivity AChE (30-96% hodnoty kontrolního vzorku), u GST hodnoty kolísaly mezi 38-173% hodnoty kontrolního vzorku.
  • Po expozici glyfosátu vykazovaly všechny hodnoty enzymové aktivity zvýšené hodnoty.
  • Výsledky jednoznačně dokládají negativní subletální vliv zkoumaných pesticidů na vývoj larev obojživelníků.
Grafické přílohy: 
Toxicita pesticidů pro larvy obojživelníků
Toxicita pesticidů pro larvy obojživelníků
Toxicita pesticidů pro larvy obojživelníků
Toxicita pesticidů pro larvy obojživelníků
Zdroj: 
Güngördü, A. (2013). Comparative toxicity of methidathion and glyphosate on early life stages of three amphibian species: Pelophylax ridibundus, Pseudepidalea viridis, and Xenopus laevis. Aquatic toxicology, 140, 220-228.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.