Studie na téma ochrany přírody a studie vedené pro ochranu přírody

Verze PDF

Autoři soudí, že sociální výzkum (zaměřený nejen na veřejné mínění) je důležitou součástí úsilí o ochranu přírody. Problémem jsou výstupy takového průzkumu, jež jsou často zkreslené/nevhodně interpretované, což vychází ze samotné povahy souběžného sběru kvalitativních/kvantitativních dat. Proto se autoři pokusili shrnout zásady interdisciplinárního přístupu, který by metodicky rozlišil mezi průzkumy vedenými „na téma ochrany přírody“ a „pro ochranu přírodu“.

Využitelné výstupy: 

Autoři pro potřeby heuristiky (tj. dosažení jasných závěrů) rozlišovali dva modely sociálního výzkumu vztaženého k ochraně přírody.

Zatímco model sociálního výzkumu „pro ochranu přírody“ (for conservation) může být charakterizován svým normativním cílem, sdílením a příspěvkem k ochraně přírody – např. obecně zvyšuje povědomí lidské společnosti a porozumění proč, kdy a jak dochází k narušení životního prostředí či ztrátě biodiverzity, řeší, co motivuje lidi zapojit se do aktivit, které přírodě škodí/prospívají; model výzkumu „na téma ochrany přírody“ (on conservation) v zásadě přímo k ochraně přírody nepřispívá. Jedná se spíše o studie zacílené na ochranu přírody jako společenský fenomén, nebo celo-společenské hnutí – např. řeší ochranu přírody v kontextu všech lidských aktivit.

Oba tyto přístupy nejsou přesně vymezeny, ale je uchopitelné, že výzkum vedený pro ochranu přírody přímo popisuje předmět motivace (koho a co chránit), zatímco výzkum vedený na téma ochrany přírody popisuje sám předmět studie (co je to ochrana).
 
Zatímco společenský výzkum zaměřený na téma ochrany přírody bude veden v poněkud explicitním duchu (ukončení bezpráví, záchrana přírody, vymýcení chudoby), výzkum pro ochranu přírody bude odrážet více hodnot (zájem o ochranu přírody, chudoby a práva v kontextu udržitelného rozvoje).
 
Řada výzkumníků (i těch zaměřených přírodovědně) následně není schopna pochopit plný potenciál prací „na téma ochrany přírody“ a může dojít až k takovému zkreslení, že jsou tyto studie považovány (pro svůj nehmatatelný výstup) za studie vedené „proti“ ochraně přírody.
 
Autoři předkládají jednoduché „smírčí“ řešení – ne všechen společenský/sociální výzkum zacílený do oblasti ochrany přírody je veden s cílem chránit biodiverzitu. Výzkum „na téma ochrany přírody“ pomáhá ujasnit si a porozumět sociálnímu, společenskému a politickému kontextu prací „pro ochranu přírody“.

Grafické přílohy: 
Studie na téma ochrany přírody a studie vedené pro ochranu přírody
Studie na téma ochrany přírody a studie vedené pro ochranu přírody
Zdroj: 
Sandbrook, Ch., Aams, W. - M., Büscher, B., Vira, B., Social Research and Biodiversity Conservation, Conservation Biology, 2013 (27), 6, pp.: 1487–1490
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.