Strukturální diverzita založená na průměru stromů ve středoevropských lesích, jedle vs. buk

Verze PDF

Autoři se rozhodli podívat na biodiverzitu lesních porostů, ne z pohledu vlastní druhové skladby, ale z hlediska strukturální diverzity. Srovnali průměry stromů v obhospodařovaných a nemenežovaných lesích na 62 transektech napříč jiho-polskými Karpaty a Svatokřížským vojvodstvím (centrální Polsko).
Vypočítaný Gini koeficient nabýval hodnot od 0,31 do 0,48 v případě lesů centrálně obhospodařovaných, a  0,33-0,73 v případě lesů nemenežovaných. Autoři předpokládají, že snaha o zvýšení průměru stromů by z hlediska strukturální diverzity přispěla k lesnickému hospodaření bližšímu přírodním procesům.

Využitelné výstupy: 
 • V menežovaných lesních porostech byl průměrný podíl jedle bělokoré (A. alba) a buku lesního (F. sylvatica) vypočtený na základně výčetní tloušťky 65,9 (19,4 %) a 32,9 (4,7 %) v lesích porostní skupiny I. a II.

 

 • Průměrná výčetní tloušťka pro A. alba byla v lesích porostní skupiny I. 28,27 m2/ha a 7,61 m2/ha ve skupině II. Pro F. sylvatica pak ve skupině I. činila 14, 51 m2/ha a 1,87 m2/ha.

 

 • Dohromady pak výčetní tloušťka všech druhů v porostní skupině I. činila 42,63 m2/ha a ve skupině II. pak 43,66 m2/ha.

 

 • V menežovaném porostu porostní skupiny I. pak činila průměrná hustota kmenů stromů 1356/ha, a 1279 kmenů/ha ve skupině II.

 

 • V nemenežovaných porostech činila průměrná pokryvnost vyjádřená v procentech (daná výčetní tloušťkou) 56,9 (3,1 %) v porostní skupině III. a 64,8 (22,3 %) ve skupině IV.

 

 • Průměrná výčetní tloušťka pro druh A. alba byla 20,87 (1m2/ha) v porostní skupině III. a 22,43 (6,96 m2/ha) ve skupině IV.

 

 • Dohromady – výčetní tloušťka všech dřevin v porostní skupině číslo III. činila 36,43 m2/ha a 34,86 m2/ha ve skupině IV.

 

 • Průměrný počet kmenů v lesích porostní skupiny III. činil 456/ha a ve skupině IV. pak 568/ha.

 

 • Průměrná výčetní tloušťka měřená v 1,3 m nad zemí (DBH) se pohybovala v obhospodařovaných a menežovaných lesích od 13,9 cm do 32,6 cm, zatímco v lesích nemežovaných pak od 18,7 cm do 31,6 cm.

 

 • Koeficient Gini umožňuje srovnat strukturu z hlediska výčetní tloušťky (DBH) v různých lesích. Pro menežované lesy nabýval Gini koeficient od 0,33 do 0,47 (porostní skupina I.) a od 0,31 do 0,48 (porostní skupina II.), zatímco v případě nemenežovaných porostů se pohyboval od 0,33-0,57 (nemenežované lesy, porostní skupina III.) a 0,50 až 0,73 v lesích skupiny IV.

 

 • Menežované porosty ve srovnání s těmi nemenežovanými vykazovaly obecně menší DBH strukturální diverzitu (KW Chi=31,43, df = 1, P < 0.001).

 

 • Biodiverzita v lesích nemusí být identifikována jen na základě druhové rozmanitosti, ale také například na bázi strukturální diverzity. V lesních ekosystémech závisí biodiverzita všech vrstev, porostních skupin a vývojových fází na větším podílu/zastoupení stromů různého průměru.
Grafické přílohy: 
Strukturální diverzita založená na průměru stromů ve středoevropských lesích, jedle vs. buk
Strukturální diverzita založená na průměru stromů ve středoevropských lesích, jedle vs. buk
Strukturální diverzita založená na průměru stromů ve středoevropských lesích, jedle vs. buk
Strukturální diverzita založená na průměru stromů ve středoevropských lesích, jedle vs. buk
Strukturální diverzita založená na průměru stromů ve středoevropských lesích, jedle vs. buk
Strukturální diverzita založená na průměru stromů ve středoevropských lesích, jedle vs. buk
Zdroj: 
Pach, M., Podlaski, R., Tree diameter structural diversity in Central European forests with Abies alba and Fagus sylvatica: managed versus unmanaged forest stands, Ecol Res (2015) 30, pp.: 367–384
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.