Zahraniční inspirace

V zahraničí vzniká celá řada dokumentů, které je možno převzít nebo alespoň použít pro ochranu přírody v ČR. Na těchto stránkách naleznete výběr původních inovativních a demonstrativních dokumentů ze zahraničí.

Jedná se zejména o koncepční a metodické materiály s přímým vztahem k ochraně přírody v ČR.

5. 7. 2013
Netopýři jsou chráněni jak podle české, tak evropské legislativy. Z výzkumů vyplynulo, že jsou silně ovlivňováni silniční dopravou, protože mají tendenci pohybovat se v krajině podél lineárních struktur, navíc v...
2. 7. 2013
V Evropě je výrobní a stavební odvětví silně závislé na těžbě nerostných surovin. Těžební sektor měl v roce 2007 obrat ve výši přibližně € 49 miliard, a zaměstnával přibližně 287.000 lidí. Předpokládá se, že poptávka dále poroste. Chceme-li vytvořit ekonomiku zítřka, musíme se postarat o naše...
2. 7. 2013
Zatímco v obecné rovině větrná energie nepředstavuje pro volně žijící živočichy významnou hrozbu, mohou mít špatně umístěné větrné elektrárny negativní dopad na zranitelné druhy i stanoviště. To je důvod, proč Evropská komise v roce 2011 zveřejnila příručku pro rozvoj větrné energetiky v chráněných...
2. 7. 2013
Evropská komise vydala v roce 2012 pokyny k provozu akvakultur v rámci soustavy Natura 2000. Tato příručka vysvětluje, jak nejlépe zajistit, aby činnosti související s akvakulturami byly v souladu s právními předpisy EU a zejména ustanoveními zaměřenými na ochranu přírody. Zdůrazňuje význam...
2. 7. 2013
Evropská komise vydala v roce 2012 nové pokyny k vnitrozemské plavbě a ochraně přírody pro uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Příručka "Vnitrozemská vodní doprava a Natura 2000 - udržitelný rozvoj vnitrozemské vodní dopravy a správy v kontextu směrnic EU o ptácích a o...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.