Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

16. 10. 2013
Jasoň dymnivkový patří ve střední Evropě k ohroženým motýlům a jeho úbytek je spojen s významnými změnami v lesním hospodaření, jako je zalesňování jehličnatými kulturami nebo upuštění od výmladkového hospodaření. V České republice vymizel ve dvou třetinách svého historického rozšíření a jeho...
16. 10. 2013
Světlé řídké listnaté lesy nížin mírného pásu hostí pozoruhodný počet ohrožených druhů. Otevřené světlé lesy byly po staletí udržovány tradičními postupy, jako jsou výmladkové hospodaření a lesní pastva. Oproti tomu současné lesní hospodářství vytváří stinné podmínky nevhodné pro motýly...
14. 10. 2013
Jaký je vztah mezi funkčností krajiny z ekologického hlediska (landscape functionality) zvýšenou mírou územní ochrany? Obecně řečeno, můžeme považovat krajinu v chráněných oblastech za „funkčnější“? Je možné říct, že vyšší stupeň ochrany garantuje i vyšší funkčnost? A jak se projevují...
14. 10. 2013
Ekologické koridory jsou krajinnými prvky, které brání negativním účinkům fragmentace prostředí. Cílem této studie bylo vyhodnotit účinnost koridorů v příměstské krajině využitím sledování společenstev členovců v městských domácích zahradách. Z výsledků vyplynulo, že koridory významně ovlivnily...
14. 10. 2013
Volně pobíhající psi jsou v v dnešní krajině ti nejběžnější a nejčastěji se vyskytující masožravci. Pochopitelně, jejich přítomnost se negativně odráží na společenstvech původních predátorů, a tím dochází i k ovlivnění řady dalších volně žijících druhů živočichů na úrovni celého...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.