Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

18. 10. 2013
V Červeném seznamu evropských motýlů je zařazena třetina ze 482 druhů z důvodu poklesu početnosti od roku 2000. Nejvýznamnějšími důvody jsou ztráta a degradace biotopu z důvodu intenzifikace zemědělství nebo naopak upuštění od hospodaření. Tradiční pastva a kosení jsou pro denní motýly cenným...
18. 10. 2013
Jsou pro uspořádání druhového bohatství v krajině podstatnější druhy vzácné, nebo naopak ty běžné? Současný výzkum nahrává spíše představě, že druhy běžné jsou pro celkov...
18. 10. 2013
V této kompilační studii autoři diskutují současné znalosti o vlivu krajinných struktur na rozšíření a pohyby denních motýlů. Role krajinných prvků je hodnocena u koridorů, nášlapných kamenů, bariér, uzlů, ochranných zón a význačných krajinných rysů. Kvalita biotopu je nepochybně faktorem...
17. 10. 2013
Vážka rumělková (Sympetrum depressiusculum) je v Evropě zranitelným druhem s vysokým rizikem vymizení z volné přírody. Obývá zaplavované oblasti kolem řek, zatopené louky, čerstvě vzniklé tůně atp. Je specializována na dočasně vysychající stanoviště. Její specifické stanovištní nároky...
17. 10. 2013
Člověkem vytvořené druhotné vodní biotopy mohou zvýšit heterogenitu prostředí a vytvořit nabídku biotopů doplňujících přírodní vodní plochy. Druhová pestrost a početnost vážek byla sledována na tůních vzniklých poklesem (TVP) po důlní těžbě v hornoslezské uhelné pánvi na severní Moravě a v...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.