Právní názory

Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů. Abychom situaci v této oblasti zlepšili, oslovili jsme odborníky na právo a zároveň dlouholeté zaměstnance státní správy s prosbou o jejich názor na výklad vybraných oblastí, ve kterých vládne metodická nejasnost nebo jsou vykládána různými subjekty jinak. Na prvních patnácti konkrétních příkladech jsou zde vysvětleny specifické zákonné normy nebo jejich části a vhodný způsob jejich aplikace.

25. 10. 2013
Nárok na náhradu škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy stanovuje zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Mezi vybrané zvláště chráněné živočichy, na které se...
24. 10. 2013
Kroužkování volně žijících ptáků je rozšířenou a akceptovanou metodou ornitologického výzkumu, která má v Evropě více než stoletou tradici. Jde o vědeckou metodu, která významně přispívá k poznání mnoha aspektů biologie ptáků – ať už jde o jejich migraci, hnízdění či populační dynamiku. Do dnešní...
17. 10. 2013
Bez elektřiny si v dnešním moderním světě dokáže život představit jen málokdo. Potřeba přivést elektrickou energii všude tam, kde je zapotřebí, však s sebou nese i některá negativa. Jakkoli člověku výrazně usnadňuje život, jiným živočichům život může brát anebo na něj může mít významné negativní...
17. 10. 2013
Záchrannou stanici pro handicapované živočichy je možné provozovat pouze na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP). Aby mohl provozovatel záchranné stanice toto rozhodnutí obdržet, musí splnit řadu požadavků vyplývajících jak ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.