Právní názory

Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů. Abychom situaci v této oblasti zlepšili, oslovili jsme odborníky na právo a zároveň dlouholeté zaměstnance státní správy s prosbou o jejich názor na výklad vybraných oblastí, ve kterých vládne metodická nejasnost nebo jsou vykládána různými subjekty jinak. Na prvních patnácti konkrétních příkladech jsou zde vysvětleny specifické zákonné normy nebo jejich části a vhodný způsob jejich aplikace.

27. 10. 2013
Text je určen pro pracovníky ochrany přírody se zaměřením na vodní a mokřadní ekosystémy, vodohospodáře a další subjekty, provádějící revitalizace vodních toků, neziskové organizace a majitele pozemků přiléhajících k vodním tokům. Cílem textu je vysvětlit současnou právní terminologi a problematiku...
25. 10. 2013
Na pozemcích, kde se uplatňuje paušální dotace z Ministerstva zemědělství na půdní blok v rámci AEO, lze uplatňovat speciální opatření na tvorbu krajiny. Na stejnou činnost však nelze poskytnout dotaci ze dvou zdrojů. Přehled možností, jak kombinovat národní a evropské zdroje na jednom pozemku,...
25. 10. 2013
Co je to rozptýlená zeleň? • Samostatně či ve skupinách rostoucí stromy a keře, které se přirozeně vyskytují v zemědělské krajině. • Tvoří důležitou součást mezí a základ remízků, břehových po¬rostů podél vodních toků, liniových porostů podél cest, úvozů či alejí. Dále je možné sem zařadit...
25. 10. 2013
Ochranu životního prostředí včetně ochrany přírody a krajiny prosazuje stát různými nástroji. Jejich jednotná kategorizace dosud neexistuje. V odborné literatuře se lze setkat s členěním na nástroje přímého působení (administrativně-právní nástroje, koncepční nástroje a administrativní smlouvy a...
25. 10. 2013
Nárok na náhradu škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy stanovuje zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Mezi vybrané zvláště chráněné živočichy, na které se...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.