Právní názory

Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů. Abychom situaci v této oblasti zlepšili, oslovili jsme odborníky na právo a zároveň dlouholeté zaměstnance státní správy s prosbou o jejich názor na výklad vybraných oblastí, ve kterých vládne metodická nejasnost nebo jsou vykládána různými subjekty jinak. Na prvních patnácti konkrétních příkladech jsou zde vysvětleny specifické zákonné normy nebo jejich části a vhodný způsob jejich aplikace.

30. 10. 2013
Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů  jsou dle § 7 všechny dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Dle § 8, odst.1 je ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení...
30. 10. 2013
Stále narůstající spotřeba elektrické energie s sebou v průběhu minulých desetiletí přinesla otázky týkající se využívání jejich zdrojů. V důsledku postupného vyhasínání ložisek nerostných surovin vhodných pro výrobu elektrické energie, např. hnědého uhlí, ale i v důsledku významných negativních...
30. 10. 2013
Netopýři (třída savci, Mammalia; řád letouni, Chiroptera) jsou velice specifickou skupinou živočichů. Jedním z typických aspektů jejich biologie, souvisejících s naplňováním jejich životních potřeb, je vyhledávání úkrytů ve stromech, jeskyních, štolách, ale také v budovách. Zejména ve městech jsou...
30. 10. 2013
Soužití člověka a volně žijících druhů živočichů sahá daleko do historie. Rozvoj lidských sídel, přinesl řadu výhod jejich lidským obyvatelům, neplánovaně však otevřel dveře i živočichům, kteří se postupem času naučili využívat městské budovy, hrady, kostely i zemědělské usedlosti k naplňování...
29. 10. 2013
Ochrana přírody a krajiny je v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „zákon č. 114/1992 Sb.“) zajištěna různými nástroji, zákon zahrnuje tzv. obecnou a zvláštní ochranu druhů i území. Jednotlivé nástroje se vzájemně doplňují a podporují...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.