Právní názory

Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů. Abychom situaci v této oblasti zlepšili, oslovili jsme odborníky na právo a zároveň dlouholeté zaměstnance státní správy s prosbou o jejich názor na výklad vybraných oblastí, ve kterých vládne metodická nejasnost nebo jsou vykládána různými subjekty jinak. Na prvních patnácti konkrétních příkladech jsou zde vysvětleny specifické zákonné normy nebo jejich části a vhodný způsob jejich aplikace.

13. 10. 2015
Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje v § 49 odst. 1 a v § 50 odst. 1 jako jednu ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a zvláště chráněných živočichů ochranu jejich biotopů1. Také prováděcí vyhláška stanoví, že základem ochrany zvláště chráněných rostlin a zvláště...
31. 10. 2013
podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů („dále použito „ZOPK“). Shrnutí legislativních nástrojů k ochraně zvláště chráněných druhů s popisem, případně vazbou na praktickou ochranu a výklady problémových zákonných pojmů. Text pro...
30. 10. 2013
V současnosti žije v České republice 21 druhů obojživelníků. Míru ohrožení jednotlivých druhů obojživelníků u nás nejlépe odráží Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky (Zavadil & Moravec 2003), který je sestaven na základě více méně aktuálního odborného a ochranářského poznání,...
30. 10. 2013
1.     Pravomoci obecních úřadů                       OBEC  =   SAMOSPRÁVA     +    PŘENESENÁ PÚSOBNOST  ...
30. 10. 2013
Památné stromy jsou dle § 46 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů mimořádně významnými stromy, jejich skupinami  a stromořadími, jež jsou vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.  Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu (...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.