Právní názory

Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů. Abychom situaci v této oblasti zlepšili, oslovili jsme odborníky na právo a zároveň dlouholeté zaměstnance státní správy s prosbou o jejich názor na výklad vybraných oblastí, ve kterých vládne metodická nejasnost nebo jsou vykládána různými subjekty jinak. Na prvních patnácti konkrétních příkladech jsou zde vysvětleny specifické zákonné normy nebo jejich části a vhodný způsob jejich aplikace.

27. 10. 2015
Rozlivy vody v krajině vznikají, pokud při vysokých průtocích dojde k vybřežení vody z koryta vodního toku a zaplavení ploch v přilehlé nivě, případně i ploch vzdálenějších. U nízkokapacitních koryt dochází k rozlivům pravidelně; u koryt upravených méně častěji, protože úpravou se vždy zvýší...
27. 10. 2015
V ochraně přírody stále častěji narážíme na limity současné právní úpravy ve vztahu k přírodě blízké obnově (ekologické obnově, sukcesní rekultivaci) území narušených těžbou nerostných surovin. Zatímco ekologové a ochránci přírody mají (až na výjimky) víceméně jasno, s jinými aktéry rozhodovacích...
25. 10. 2015
PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K § 58 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V roce 2004 byla schválena novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Novela byla motivována zejména potřebou legislativně zakotvit v českém právním řádu soustavu evropsky...
25. 10. 2015
Podle § 20 odst. 1 písm. n) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je v lesích zakázáno pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty. Výjimku z tohoto ustanovení udělit nelze. Podle...
25. 10. 2015
Často se můžeme setkat s kritikou plošného nastavení agroenvironmentálních opatření, která jsou součástí Programu rozvoje venkova. Pevně stanovené termíny seče, počty sečí, kosení nedopasků a další podmínky nemusejí vyhovovat druhům rostlin a živočichů, popřípadě přírodním stanovištím, které se na...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.