Právní názory

Celá řada opatření není v praxi aplikována (popř. správně aplikována) nejen z důvodu zákonných překážek, ale především díky nejasnostem při výkladu zákonných předpisů. Abychom situaci v této oblasti zlepšili, oslovili jsme odborníky na právo a zároveň dlouholeté zaměstnance státní správy s prosbou o jejich názor na výklad vybraných oblastí, ve kterých vládne metodická nejasnost nebo jsou vykládána různými subjekty jinak. Na prvních patnácti konkrétních příkladech jsou zde vysvětleny specifické zákonné normy nebo jejich části a vhodný způsob jejich aplikace.

8. 11. 2015
Ani po více než deseti letech účinnosti ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, implementujících směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, neustávají debaty o významu pojmů „záměr“ a „koncepce“...
6. 11. 2015
Procesně poněkud komplikovanou součástí postupu vyhlašování zvláště chráněných území je řízení o námitkách k návrhu na vyhlášení. Přestože se úprava v zákoně o ochraně přírody a krajiny jeví jako komplexní, není možné ji aplikovat samotnou. Naopak – je třeba současně postupovat podle správního řádu...
27. 10. 2015
Jednou z často opakovaných otázek, na jejíž zodpovězení byl v průběhu účinnosti zákona vícekrát změněn názor, je otázka okamžiku, kdy má být při umisťování a povolování staveb vydáváno povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a...
27. 10. 2015
Zajímavým ustanovením zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které však bývá v praxi ne vždy zcela správně pochopeno a tudíž jeho velký potenciál zůstává skryt, je ustanovení § 68, které hovoří o provádění zásahů ke zlepšování přírodního a krajinného prostředí. De lege ferenda nabude...
27. 10. 2015
Text je určen pro pracovníky ochrany přírody se zaměřením na vodní a mokřadní ekosystémy, vodohospodáře a další subjekty, provádějící revitalizace vodních toků, neziskové organizace a majitele pozemků přiléhajících k vodním tokům. Cílem textu je vysvětlit současnou právní terminologi a problematiku...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.